Understanding Newspaper Headlines (သတင္းစာေခါင္းစီးေတြကုိ နားလည္ျခင္း)

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ သတင္းစာေခါင္းစီးေတြကုိ ဖတ္တဲ့အခါနားလည္ဖုိ႔ရာ အခက္အခဲေတြ႕ၾကပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ဒီေခါင္းစီးေတြဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ မျပည့္စံုတဲ့၀ါက်ေတြ(Incomplete sentences) ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

ဥပမာ-Difficult Times Ahead (ေရွ႕ခက္ခဲအခ်ိန္မ်ား)

ဒီသတင္းစာေခါင္းစီးေတြထဲကမွ အမ်ားအားျဖင့္ ျမင္ေတြရတဲ့ထူးျခားတဲ့ ေခါင္းစီးေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Noun Phrases (နာမ္စကားစုမ်ား)

ေခါင္းစီးေတြမွာ ႀကိယာမဲ့နာမ္စကားစုမ်ား ပါ၀င္တတ္ပါတယ္။ Noun phrases ေတြကေတာ့ နာမ္ကို အထူးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ [ဥပမာ-around strange, exotic people(ထူးဆန္းၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းတဲ႔လူေတြ အနီးအနား)]၊ ေအာက္တြင္ Noun phrase မ်ားျဖင္႔ ေရးသား ထားေသာ ေခါင္းစီးအခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါတယ္။

 • Under Pressure from Boss (အႀကီးအကဲထံမွ ဖိအား)
 • Unexpected Visit (မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အလည္အပတ္)
 • Overwhelming Response of Voters (မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အားေကာင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈ)


ဒီလုိေခါင္းစီးေတြကို ဖတ္တဲ့အခါ "From what?" (ဘာကလဲ?)၊ About what? (ဘာအေၾကာင္းလဲ?)၊ From whom? (ဘယ္သူ႔ထံကလဲ?)၊ To whom? (ဘယ္သူ႔ဆီီလဲ?)၊ အစရွိတဲ့ေမးခြန္းေတြကုိ သင့္ကုိယ္ သင္ျပန္ ေမးၾကည့္တာဟာ အက်ဳိးရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေမခြန္းေတြေမးတာဟာ သင္ဖတ္ရမဲ့ ေဆာင္းပါးက ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာသိရေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေခါင္း စဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို ဦးေဏွာက္ကုိစၿပီး စဥ္းစားခုိင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပမာေလးကုိ ၾကည့္ပါ။

 • Unexpected Visit (မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အလည္အပတ္)


ကုိယ့္ကုိယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကေတာ့

 • From whom? (ဘယ္သူကလာလည္တာလဲ)
 • Why was the visit unexpected? (ဒီအလည္အပတ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားတာလဲ?)
 • Who was visited? (ဘယ္သူ႔ဆီကုိ လာလည္တာလဲ?) အစရွိတာတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေမးခြန္းေတြ ေမးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ကုိ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား (relationships)၊ ခရီးသြားျခင္း (travelling) အံ့ၾသမႈမ်ား (surprises)၊ လည္ပတ္ရျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား (Important reasons for visits) အစရွိတာေတြနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိ အာ႐ံုစိုက္ခုိင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Noun strings (နာမ္တြဲမ်ား)


တခ်ဳိ႕ေသာ ေခါင္းစည္းေတြကုိ နာမ္သံုးလံုး၊ ေလးလံုး ဒါမွမဟုတ္ရင္ အဲဒီထက္ပုိေသာ နာမ္မ်ားကုိ တြဲ ၍ ေဖာ္ျပတတ္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ-Country Leader Question Time (ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေမးခြန္းအခ်ိန္)၊ အဲဒီလုိ ေခါင္းစည္းေတြကုိ ဖတ္တဲ့အခါမွာ နားလည္ဖုိ႔ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တြဲထားတဲ့နာမ္ေတြၾကား ဆက္သြယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပမဲ့ ႀကိယာတို႔ နာမ၀ိေသသနတုိ႔ မပါလုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ဥပမာမ်ား ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

 • Widow Pension Pay Committee (မုဆုိးမပင္စင္ လစာေကာ္မတီ)
 • Landscaping Company Disturbance Regulations (ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံျပဳျပင္ေရး ကုမၸဏီေႏွာက္ယွက္မႈ စည္းမ်ဥ္း)
 • Mustang Referral Customer Complaint (မတ္(စ)တင္း လႊဲေျပာင္းမႈ ေစ်း၀ယ္သူ တုိင္တန္းခ်က္)


နာမ္တြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ စာလံုးေတြကုိ ေျပာင္းျပန္ဖတ္ၾကည့္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဆက္စပ္ၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေခါင္းစီးေတြထဲက တစ္ခု ကုိ ဥပမာအေနနဲ႔ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

Musstang Referral Customer Complaint ေျပာင္းျပန္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ မွန္းဆလုိ႔ရလာတာကေတာ့-:
There is a complaint made by a customer about a referral program for Mustang cars. (ေစ်း၀ယ္သူ တစ္ဦးက မတ္(ခ)တင္းကားေတြအတြက္ လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္တန္းမႈရွိေနပါတယ္။) အမွန္တကယ္ေတာ့လည္း ဒီလုိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း သင္ရဲ႕ စိတ္ကူးဥာဏ္ကုိေတာ့ အသံုုးျပဳရမွာေပါ့။

Various Verb Changes (ၾကိယာေျပာင္းလဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး)

သတင္းစာေခါင္းစီးေတြမွာ ႀကိယာကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းပစ္တတ္ပါတယ္။ အေျပာင္းမ်ားတဲ့ ႀကိယာပံုစံ အခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

1. Simple tenses used instead of continuous or perfect forms. ျဖစ္ဆဲကာလမ်ား (Continuous tenses)) ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး ကာလ (Perfect tenses)မ်ားအစား ႐ုိး႐ိုးကာလမ်ား (Simple Tense) ကုိ အသံုးျပဳျခင္း

ဥပမာ-

 • Forgotten brother appears (ေမ့ေပ်ာက္အကိုေပၚလာၿပီ။)
  အဓိပၸာယ္ကေတာ့- A forgotten brother has appeared (after a long period of time). [ေမ့့ေပ်ာက္ေနခဲ့တဲ့ အကုိ (အခ်ိန္ အၾကာႀကီးေနမွ) ျပန္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။]
 • Professors Protest Pay Cuts (ပါေမာကၡမ်ား ကန္႔ကြက္လစာျဖတ္မႈ)
  အဓိပၸာယ္ကေတာ့-Professors are protesting pay cuts. (at the university). [(တကၠသိုလ္မွာ) ပါေမာကၡေတြက လစာျဖတ္တာ ကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။]


2. The infinitive form refers to the future (ႀကိယာ၏ အေျခခံပံုစံ (Infinitive) က အနာဂတ္ကာလကို ရည္ညြန္း ျခင္း)

ဥပမာ

 • Mayor to open shopping mall. (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေစ်း၀ယ္စင္တာဖြင့္မည္။)
  အဓိပၸာယ္မွာ-The Mayor is going to open a new shopping mall. (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။)
 • James Wood to Visit Portland. (ဂ်ိမ္း(စ)၀ူး(ဒ)ေပါ့(တ)လင္သို႔ အလည္သြားမည္။)
  အဓိပၸာယ္=(Famous Actor) James Wood is going to visit-Portland soon.[(နာမည္ေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္)ဂ်ိမ္း(စ)၀ူး(ဒ)သည္မၾကာမီေပါ့(တ)လင္သုိ႔အလည္အပတ္သြားမည္။]


3. Auxiliary verbs are dropped in the passive form (ျပဳျခင္းခံျပ ႀကိယာပံုစံတြင္ အကူႀကိယာမ်ားကုိ ခ်န္ခဲ့ျခင္း)


ဥပမာ

 • Man killed in Accident (မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈတြင္ လူေသဆံုး)
  အဓိပၸာယ္-A Man has been killed in an accident. (မေတာ္မဆတုိက္ခိုင္မႈတစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးေသဆံုးသြားခဲ့ သည္။)
 • Tommy the Dog Named Hero. (ေခြးေတာ္မီ လူစြမ္းေကာင္းအမည္တပ္)
  အဓိပၸာယ္=Tommy the dog has been named a hero (by the Mayor). [(ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က)ေတာ္မီဆုိတဲ့ ေခြးက ေလးကုိ လူစြမ္းေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။)]


4. Drop Articles (နာမ္ညႊန္းပစၥည္းမ်ား ခ်န္ခဲ့ျခင္း)


ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပမာေတြမွာ ေယဘူယ်နာမ္ညႊန္းပစၥည္းေတြ (indefinite articles) ေရာတိက် ေသခ်ာတဲ့ နာမ္ညႊန္းပစၥည္းေတြ (definite articles)ပါခ်န္ခဲ့တာကို သတိထားမိခဲ့မွာပါ။ (ဥပမာ-Mayor to choose Candidate).

ေနာက္ထပ္ဥပမာမ်ား

 • President Declares Celebration (သမၼတအခမ္းတစ္ခုကုိ အနားေၾကညာခဲ့သည္။)
  အဓိပၸာယ္=The President has declared a celebration. (သမၼတက အခမ္းအနားေၾကညာခဲ့သည္)
 • Passerby sees Woman Jump (အမ်ဳိးသီၼးခုန္ခ် ျဖတ္သြားသူျမင္)
  အဓိပၸာယ္=A passerby has seen a woman jump into the river. [(ျမစ္ထဲသုိ႔) အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ခုန္ခ် တာကုိ ျဖတ္သြားသူတစ္ဦးကျမင္လုိက္သည္။)]

Views: 3869

Reply to This

Replies to This Discussion

I hope people can keep on making post to help us get our english better.

Sincerely thankful to those who had posted and also the owner of this post as well.

Like

Thanks a lot...^_^

thanks!

Thank you very much.
Thank you.

Thank you, when I read articles, I've never noticed about the facts that you explained us. It is really helpful for me. Thank you again.

Thanks Sir ^-^

Thanks a lot.
Thanks a million.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service