Using Plain English ရိုးရိုးရွင္းရွင္းအဂၤလိပ္စာအေရးအသား

႐ံုးစာေရးသားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားစုသည္ စကားလံုးခန္႔ခန္႔ညားညား၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္ပံု ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ စသည္တို႔ႏွင့္သာေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ေရးသားရန္လည္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခံခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းတို႔အား သာမာန္လူတို႔နားလည္ဖို႔ခက္လာေတာ့သည္။ ၿဗိတိန္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ 8.4 သန္းခန္႔သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖည့္ရန္၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ညွိႏိုင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဟင္းခ်က္နည္း လမ္းညႊန္ဖတ္ရန္ တို႔တြင္ပင္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္က လူနားမလည္သည့္အေရးအသားသည္ ဒီမိုကရက္စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟုလူအမ်ားက ခံစားေနရသည္။ ဥပမာ Plain English Campaign အရာရွိမ်ားသို႔ ပါရဂူဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႕ရအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ စာေရးကာရင္ဖြင့္သည္။ သူမအေနျဖင့္ အဆိုပါအေရးအသားမ်ားအား နည္းနည္းမွနားမလည္ပါဟု ဆိုသည္။

ေခတ္သစ္စာတတ္ေျမာက္မႈဆိုသည္မွာ စာေရးစာဖတ္တတ္႐ံုသက္သက္ျဖင့္ သတ္မွတ္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပံုႏွိပ္စာလံုးမ်ားအား ဖတ္၍နားလည္ျခင္း၊ အိမ္၊ ႐ံုး၊ ရပ္ကြက္ထဲ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ယင္းနားလည္မႈအားျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၄၀% ခန္႔သည္ low literacy စာေရးစာဖတ္တတ္႐ံု သူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဤကား အဂၤလိပ္စာကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္သံုးသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာအျဖစ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ စာေပေရးသား မည္ဆိုလွ်င္ plain English သည္စဥ္းစားေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

PLAIN, the Plain Language Association International ဆိုသည့္အဖြဲ႕အစည္းက စာဖတ္သူႏွင့္စားသံုးသူတို႔ဖက္မွရပ္တည္ကာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအဂၤလိပ္အေရးအသား စံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား ပြားမ်ားလာေစရန္ႏိႈးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ plain English ျဖင့္ေရးသားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ စားသံုးသူ၊ ေဖာက္သည္ မ်ားႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရရိွလာၾကသည္ဟုဆိုသည္။

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအဂၤလိပ္စာအေရးအသား လႈံ႕ေဆာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေအာက္ပါကဲ့သို႔သတ္မွတ္သည္။
‘Writing that the intended audience can understand and act on the first time they read it.’ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ပထမဦးဆံုးဖတ္စဥ္မွာပင္ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေရးအသား

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအဂၤလိပ္စာအေရးအသား ဆိုသည္မွာ jargon ဟုေခၚသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခု၊ ပညာရွင္တစ္စုအခ်င္းခ်င္းသာ နားလည္ႏိုင္သည့္စကားမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘန္းစကားႏွင့္ လူထုယဥ္ပါးမႈမရွိသည့္စကားလံုးမ်ားေရွာင္ရွားျခင္းတို႔လည္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ဘာသာ စကားအျဖစ္အသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းပင္ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားကိုနားလည္ပံု မတူညီႏိုင္ေပ။ ဥပမာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္သံုးသည့္ fortnight ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ဆိုသည့္စကားလံုးမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ လူသံုးနည္းသည့္စကားလံုးျဖစ္ေနသည္။

Amy Stephens ကသူမ၏ blog တြင္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအဂၤလိပ္အေရးအသား မူရွစ္မ်ိဳးကိုေအာက္ပါ အတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

1. Write for the reader, not the writer. စာဖတ္ပရိတ္သတ္(နားလည္ဖို႔)အတြက္ေရးပါ။ စာေရးသူအတြက္မေရးပါႏွင့္
2. Use simple, familiar vocabulary and plain English. ႐ိုးရွင္းေသာ၊ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရင္းႏွီးၿပီးသားစကားလံုးမ်ားသံုးပါ။
3. Use correct grammar, spelling and punctuation. သဒၵါ၊ စာလံုးေပါင္းႏွင့္ အျဖတ္အေတာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးပါ။
4. Structure content in a logical way. The top of the page is the most important. အေၾကာင္းအရာကို သဘာ၀က်သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပါ။ စာမ်က္ႏွာေပၚဆံုးပိုင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုး။
5. Be concise. Studies show less is more when it comes to words on a website. လိုတိုရွင္းေရးပါ။ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ နည္းသည္ ကပိုအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားကေဖာ္ျပေနသည္။
6. Use positive language – it’s shorter and clearer. အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္စကားရပ္ ကိုသံုးပါ။ ပို၍တို၊ ရွင္းသည္။
7. Get personal. Use a conversational tone and the word ‘you’. အမ်ားကိုရည္ညႊန္းပါ။ စကားေျပာေလသံျဖင့္ “youသင္” ဆိုသည့္စကားလံုးသံုးပါ။
8. Use easy-to-read design. If it looks good, people are more likely to read it. ဖတ္ရလြယ္ေသာ သြင္ျပင္ပံုစံကိုသံုးပါ။ ၾကည့္ရရွင္းလွ်င္ လူတို႔ပိုဖတ္ျဖစ္မည္။
ေအာက္တြင္ နားလည္ရခက္သည့္စကားအား ရိုးရွင္းသည့္စကားလံုးျဖင့္အစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ရန္ စကားလံုးတစ္ခ်ိဳ႕ေပးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ မူရင္းစကားအား ထပ္တူအဓိပၸါယ္ဖြင့္ေပးႏိုင္သည္ ဟုမယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ဆိုလိုရင္းကိုေရာက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ နမူနာ စာရင္းသာျဖစ္သည္။

1. a number of: some, many
2. afford an opportunity: allow, let
3. an appreciable number of: many
4. as a means of: to
5. as prescribed by: in, under
6. at the present time: now
7. by means of: by, with
8. comply with: follow
9. due to the fact that: because, due to, since
10. during the period of: during
11. for a period of: for
12. has a requirement for: needs, requires
13. have an adverse effect on: hurt, set back
14. in a timely manner: on time, promptly
15. in accordance with: by, following, per, under
16. in addition: also, besides, too
17. in an effort to: to
18. in close proximity: near
19. in lieu of: instead of
20. in order for: for
21. in order that: so
22. in order to: to
23. in regard to: about, concerning, on
24. in relation to: about, to, with
25. in the amount of: amounting to, for
26. in the event of: if
27. in the near future: shortly, soon
28. in the process of: (omit without replacement)
29. in view of: because, since
30. is applicable to: applies to
31. is authorized to: can, may
32. is in consonance with: agrees with follows
33. is responsible for: handles
34. it is essential that [one]: [one] must
35. it is incumbent upon [one] to: [one] should, [one] must
36. it is requested that you: please
37. pertaining to: about, of, on
38. provide(s) guidance for/to: guides
39. relative to: about, on
40. set forth in: in
41. similar to: like
42. successfully accomplish/complete: accomplish/complete
43. take action to: (omit without replacement)
44. the month (or year) of: (omit without replacement)
45. the use of: (omit without replacement)
46. time period: period, time
47. under the provisions of: under
48. until such time as: until
49. with reference to: about
50. with the exception of: exceptကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)
Broken English to Spoken English
09 448 033 674

Views: 6022

Reply to This

Replies to This Discussion

g

ohh !! good words...

^_^

very good. thank you.

very good

Thank u! I will note it.

Thank you,Sir.That is true that write for the reader, not for the writer.

Thanks so much!!!

thanks,

Thank

It's helpful

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service