သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ယခုႏွစ္တြင္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္ဗြီဒီယိုအသုံးျပဳ၍ အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္းမ်ားတင္ဆက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းကို မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ေမလ (၈) ရက္ေန႕ မွ (၁၈) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


သင္တန္းက်င္းပမည့္ ရက္ - ၂၀၁၇ ေမလ ၈ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ
သင္တန္းက်င္းပမည့္ ေနရာ - The Link 78 Hotel Mandalay (အမွတ္ ၆၂၇၊ ၇၈ လမ္း ႏွင့္ ၃၁ လမ္းေထာင့္၊ ကစၦနမဟီ ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕ နယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕)

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္

ဤပြဲကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ၊ Equality Myanmar ၊ မီခ်ီဂန္တကၠသိုလ္ (USA)၊ Witness နွင့္ Cinema, Human Rights and Advocacy (CHRA) ပရုိဂရမ္တုိ႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ပါသည္။ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပုိ္င္းဆို္င္ရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္မႈ အေျခခံသည့္ မာလ္တီမီဒီယာ ပေရာဂ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ Barther Foundation နွင့္ Picture People စသည့္ ျဗိတိသွ်ေစတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဤပြဲကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးထားပါသည္။

အထက္ျမန္မာျပည္မွ ေပၚထြန္းစ ရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေရးကို အာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို မိမိတို႕၏သက္ဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဗြီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကို အသုံးျပဳပုံ၊ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ပုံမ်ားကို သင္ၾကားခြင့္ ရေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္တန္းတြင္ လူငယ္မ်ားကို အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ထိေရာက္ေသာဗြီဒီယိုမ်ားသို႕ ေျပာင္းလဲျပီး အသိပညာျမႇင့္တင္ရန္၊ လူထု၏အေတြးအျမင္မ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဤသင္တန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ သင္တန္းသားမ်ားအား မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ကို ျဖစ္ေစသလဲ၊ အေရးပါတဲ ့လူမႈေရးကိစၥရပ္ေတြကို မွတ္တမ္းတိုရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဘယ္လိုထည့္သြင္းဖန္တီးမလဲ ႏွင့္ လူမႈ႔ဘ၀တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လႊမ္းမိုးရန္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈေတြကို ျမွင့္တင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရုပ္မ်ားကို ဘယ္လိုအသုံးခ်မလဲ စသည္တို႔ကို ပိုမိုနားလည္မႈရွိလာေစေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။


ဤသင္တန္းတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ျပသျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔လိုက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႔လိုက္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈမ်ား (DSLR camera မ်ားႏွင့္႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ား၊ Adobe Premiere Pro CC အသုံးျပဳ၍ edit ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား) ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဤသင္တန္းတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ျပသျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔လိုက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႔ လိုက္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈမ်ား( မ်ားႏွင့္႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ား၊ အသုံးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား) ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအဓိကထားျပီး ဗြီဒီယိုအတိုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။


ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္သူမ်ား

  • Nick Danziger, award-winning photographer and filmmaker
  • David Chung, visual artist and filmmaker. Director of the MFA program at Penny W. Stamps School of Art & Design, University of Michigan.
  • Claudia Modonesi, human rights expert and media trainer 
  • Arul Prakkash, Witness Program Manager for Asia and the Pacific
  • ဦးသိန္းသန္းဦး, Myanmar Lawyers Network
  • ဦးေအာင္ျမင့္ျမတ္ခ်ိဳ, Filmmaker

ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ရုပ္ရွင္ဖန္းတီးသူမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႕၏လုပ္ငန္းတြင္ ကိုအသုံးျပဳေနေသာမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • အဂၤလိပ္စာအေတာ္အသင့္ကြၽမ္းက်င္ရမည္
  • ယခင္ကရုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေတြ႕အၾကဳံရွိသူ (အနည္းငယ္ရွိလွ်င္လည္းရသည္)
  • Laptop အဓိကလိုအပ္သည္၊ ဗြီဒီယို camera သို႕ DSLR camera ယူေဆာင္လာရန္အၾကံျပဳသည္


လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရရွိသည့္ရက္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရရွိသည့္ရက္အတိုင္းေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။


ျဖည့္ျပီးေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဒၚသင္းေအာင္ထူး အီးေမးလ္ thinaung.htoo@mm.britishcouncil.org (သို႕) ဦးေအးၾကဴ၊ မႏၲေလးျဗိတိသွ်ေကာင္စီရုံး လမ္း ၃၀၊ ၇၇ လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးျမိဳ႕ သုိ႔ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ download ရယူ၍၎၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၲေလး၊ လမ္း ၃၀၊ ၇၇ လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္၎ ရယူႏိုင္ပါသည္။


ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ၿပီး မၾကာမီ ဆက္သြယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔စြဲမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ ျဖစ္ပါသည္။


ထပ္မံသိရွိလိုပါက Arts Programme Team at 370830, 256290, 256291 extensions: 3333 or 3443 သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 283

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service