တာရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား (Vocabulary lesson on sustainable development)

[Zawgyi]

တာရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေ၀ါဟာရတုိ႔သည္ ၾကာရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။

Development (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ)

၎သည္ ႀကီးထြားလာျခင္း (growing) သုိ႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာျခင္း (developing) ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ၎ႏွင့္ေၾကာင္းတူသကြဲ စကားလံုး (synonyms) မ်ားမွာ-

  • Evolution (တစ္စတစ္စေျပာင္းလဲ တုိးတက္ျခင္း)
  • Progress (အေျခအေန တုိးတက္လာျခင္း)
  • Advance (ေရွ႕သုိ႔ တုိးတက္လာျခင္း) _ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီစကားလံုးေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ - ''ပုိ၍႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ (simpler) သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍နိမ့္က်ေသာ (lower) အဆင့္မွေန၍ ေရွ႕ေရာက္ေနေသာ (advanced) သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္စံုေသာ (mature) သို႔မဟုတ္ ခက္ ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ (complex) ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အဆင့္သို႔တုိးတက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

  • စိတ္ကူးစိတ္သန္းမွ လက္ေတြ႔သုိ႔ တုိးတက္သြားျခင္း (the development of an idea into reality)
  • အေစ့မွ အပင္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း (the evolution of a plant from a seed)
  • လူမႈေရးတုိးတက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား (attempts made to faster social progress)


Sustainable (ေရရွည္အသံုးခံႏိုင္ေသာ)

Sustainable သည္ (လူမႈေရးုတုိးတက္မႈ (သုိ႔) စြမ္းရည္ဇစ္ျမစ္မ်ား၏) သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မကုန္ခမ္းေစဘဲႏွင့္ (သို႔) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာအဆင့္တစ္ခုခု၌ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ဟုအဓိပါယ္ရပါသည္။

Sustainable Development (တာရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ)

ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းရင္းနဲ႔ လူသားေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္တုိ႔ကုိယခု ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌သာမဟုတ္ပဲ အခ်ိန္အကန္႔အသက္မရွိေသာ အနာဂတ္မွာလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ အရင္းအျမစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ပံုစံ (a pattern of resource use) ျဖစ္သည္။

Environment (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္)

လူ၊ တိရစာၦန္ (သို႔) အပင္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္တယ္။ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္တုိ႔ေန ထုိင္ရာ သဘာ၀ေလာကျဖစ္တယ္။

Ecology (ေဂဟေဗဒ)

ေဂဟေဗဒဆုိသည္မွာ- သက္ရွိအရာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း၊ အလွ်ံပယ္ရွိျခင္းႏွင့္ လူ၊ တိရစာၦန္၊ အပင္တုိ႔၏အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈ၊ထိုလူ၊တိရစၧာန္၊အပင္ႏွင္႔၄င္းတုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔ရဲ႕အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ သဘာ၀တရားကုိ သိပၸံနည္းက်က် ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

Resources (အရင္းအျမစ္/သယံဇာတမ်ား)

Resource ဆိုသည္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာ ရရွိႏုိင္ေသာ သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္သည့္အရာ (သို႔) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျခင္းကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေသာ အရာတစ္ခုခုုျဖစ္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အသံုး၀င္လွ ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏္အသံုး၀င္မႈေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ရရွိထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကုိပါတြဲ၍ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား သည္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ စီးပြားေရးတန္ဖုိးရွိပါသည္။ သစ္ေတာ၊ ေတာေတာင္အစရွိေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လွပေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔တြင္ အလွရသတန္ဖုိးရွိပါသည္။

သဘာ၀တရား၏ လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေရသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က သံုးစြဲပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ ၎မွာ ဥပေဒအရ တန္ဖုိးရွိပါသည္။ တဖက္ကၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အရင္းအျမစ္တုိ႔တြင္ လူ႔က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးရွိေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ တာ၀န္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Natural Resources (သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား)

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွ ရရွိပါသည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ အမ်ားစုကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွင္သန္ ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး တျခားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။

Resource Development (အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ)

အရင္းအျမစ္အမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏မူလပံုစံအတုိင္း စားသံုး၍မရပါ။ ၎တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳ၍ရေသာ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ စီမံျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ရပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္ ကို အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း (Resource development) ဟုေခၚပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ လူဦးေရမ်ားျပားလာ သည္ႏွင့္အမွ် အရင္းအျမစ္ေတာင္းဆုိမႈေတြလည္း ျမင့္မားလာပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မတူညီေသာေဒသမ်ား (သုိ႔) တုိင္းျပည္ မ်ားသုိ႔ အရင္းအျမစ္ ျဖန္႔ခ်ီမႈသည္ မတူပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားထက္ အရင္းအျမစ္ေတြကုိပုိ၍ အသံုးျပဳပါသည္။

Desertification (ကႏာၱရ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း)

Desertification ဆိုသည္မွာ မုိးေခါင္၍ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး စုိထုိင္းမႈနည္းေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေျမႀကီးမ်ား၏အရည္ အေသြးပ်က္စီးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနေသာရာသီဥတု လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင႔္ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၎သည္ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ပံု၊ အပင္၊ သတၱ၀ါတို႔ႏွင္႔၄င္းတုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္တို႔ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ပံု လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္္ မျဖစ္ထြန္းျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

Deforestation (သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ)

ေျမမ်ားကုိ စာက်က္၊ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈစသည္တုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳရသျဖင့္ သစ္ေတာရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားကို သစ္ေတာမဲ့နယ္ေျမႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းကုိ deforestation ဟုေခၚပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ရလဒ္ကေတာ့ မုိးေခါင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်၍မရေသာ ေျမ႐ုိင္း ေျမေကာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈဟာ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ေနတဲ႔အျပင္ ၎ သည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္တုိ႔အေပၚမ်ားစြာ လႊမ္းမုိးလွ်က္ရွိပါသည္။ သစ္ပင္မ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပန္မစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ပဲႏွင့္ သစ္ပင္ေတြကို ခုတ္ထစ္ရွင္းလင္းပစ္တဲ့အတြက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ရွိတုိ႔၏ ေနစရာေနရာမ်ား(habitat)ႏွင္႔တည္ရွိႏိုင္မႈ(biodiversity) ေလာင္စာအတြက္ ထင္းရရွိမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသံုးခ်မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးလာတဲ့အျပင္ ဘ၀ရဲ႕အဆင့္အတန္းပါက်ဆင္းလာပါသည္။

 

http://www.myenglishpages.com မွ Vocabulary related to sustainable development သင္ခန္းစာကို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါတယ္။

[Unicode]

တာရှည်တည်တံ့နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာေဝါဟာရများ

အောက်ဖော်ပြပါ ေဝါဟာရတို့သည် ကြာရှည်တည်တံ့နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

Development (ဖွံ့ဖြိုးမှု)

၎င်းသည် ကြီးထွားလာခြင်း (growing) သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုး လာခြင်း (developing) ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ၎င်းနှင့်ကြောင်းတူသကွဲ စကားလုံး (synonyms) များမှာ-

Evolution (တစ်စတစ်စပြောင်းလဲ တိုးတက်ခြင်း)
Progress (အခြေအနေ တိုးတက်လာခြင်း)
Advance (ရှေ့သို့ တိုးတက်လာခြင်း) _ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ - ''ပို၍ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော (simpler) သို့မဟုတ် ပို၍နိမ့်ကျသော (lower) အဆင့်မှနေ၍ ရှေ့ရောက်နေသော (advanced) သို့မဟုတ် ပြည့်စုံသော (mature) သို့မဟုတ် ခက် ခဲရှုပ်ထွေးသော (complex) ပုံစံ သို့မဟုတ် အဆင့်သို့တိုးတက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ -

စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှ လက်တွေ့သို့ တိုးတက်သွားခြင်း (the development of an idea into reality)
အစေ့မှ အပင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း (the evolution of a plant from a seed)
လူမှုရေးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ (attempts made to faster social progress)

Sustainable (ရေရှည်အသုံးခံနိုင်သော)

Sustainable သည် (လူမှုရေးုတိုးတက်မှု (သို့) စွမ်းရည်ဇစ်မြစ်များ၏) သဘာ၀အရင်းအမြစ်များကို မကုန်ခမ်းစေဘဲနှင့် (သို့) သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲနှင့် တည်ငြိမ်သောအဆင့်တစ်ခုခု၌ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိသော ဟုအဓိပါယ်ရပါသည်။

Sustainable Development (တာရှည်တည်တံ့နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှု)

ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ထိုလိုအပ်ချက်တို့ကိုယခု ပစ္စုပ္ပန်အချိန်၌သာမဟုတ်ပဲ အချိန်အကန့်အသက်မရှိသော အနာဂတ်မှာလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် သော အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုသည့်ပုံစံ (a pattern of resource use) ဖြစ်သည်။

Environment (သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်)

လူ၊ တိရစာၦန် (သို့) အပင်တို့နေထိုင်ရာ ပတ်၀န်းကျင်ဖြစ်တယ်။ မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ အပင်နှင့် တိရစာၦန်တို့နေ ထိုင်ရာ သဘာ၀လောကဖြစ်တယ်။

Ecology (ဂေဟဗေဒ)

ဂေဟဗေဒဆိုသည်မှာ- သက်ရှိအရာများ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ အလျှံပယ်ရှိခြင်းနှင့် လူ၊ တိရစာၦန်၊ အပင်တို့၏အချင်းချင်းဆက်နွယ်မှု၊ထိုလူ၊တိရစၧာန်၊အပင်နှင့်၄င်းတို့၏ပတ်၀န်းကျင်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှု သဘာ၀တရားကို သိပ္ပံနည်းကျကျ လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။

Resources (အရင်းအမြစ်/သယံဇာတများ)

Resource ဆိုသည်မှာ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သော သီးခြားရပ်တည်နိုင်သည့်အရာ (သို့) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ သက်မွေး၀မ်းကျောင်းခြင်းကို အထောက်အပ့ံဖြစ်စေသော အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များသည် အသုံး၀င်လှ သောကြောင့် ၎င်းတို့၏်အသုံး၀င်မှုပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ရရှိထားသော သက်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများကိုပါတွဲ၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များ သည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးတန်ဖိုးရှိပါသည်။ သစ်တော၊ တောတောင်အစရှိသော သဘာ၀အရင်းအမြစ်များသည် လှပသောကြောင့် ၎င်းတို့တွင် အလှရသတန်ဖိုးရှိပါသည်။

သဘာ၀တရား၏ လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရေသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့က သုံးစွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့် ၎င်းမှာ ဥပဒေအရ တန်ဖိုးရှိပါသည်။ တဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း အရင်းအမြစ်တို့တွင် လူ့ကျင့်၀တ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရင်းအမြစ်တွေကို နောက်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် တာ၀န်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

Natural Resources (သဘာ၀အရင်းအမြစ်များ)

သဘာ၀အရင်းအမြစ်များကို သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်မှ ရရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုကို ကျွနု်ပ်တို့ရှင်သန် ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး တခြားသော သဘာ၀အရင်းအမြစ်များကိုမူ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်းပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

Resource Development (အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု)

အရင်းအမြစ်အများကို ၎င်းတို့၏မူလပုံစံအတိုင်း စားသုံး၍မရပါ။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြု၍ရသော လူသုံးကုန် ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရန်အတွက် နည်းစနစ်တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် စီမံပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ် ကို အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (Resource development) ဟုခေါ်ပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ လူဦးရေများပြားလာ သည်နှင့်အမျှ အရင်းအမြစ်တောင်းဆိုမှုတွေလည်း မြင့်မားလာပါသည်။ သို့ရာတွင် မတူညီသောဒေသများ (သို့) တိုင်းပြည် များသို့ အရင်းအမြစ် ဖြန့်ချီမှုသည် မတူပါ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောနိုင်ငံများသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထက် အရင်းအမြစ်တွေကိုပို၍ အသုံးပြုပါသည်။

Desertification (ကန္တာရ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း)

Desertification ဆိုသည်မှာ မိုးခေါင်၍ခြောက်သွေ့ပြီး စိုထိုင်းမှုနည်းသော ဒေသများရှိ မြေကြီးများ၏အရည် အသွေးပျက်စီးသွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများကတော့ လူသားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေနဲ့ ပြောင်းလဲနေသောရာသီဥတု လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် အပင်နှင့် သတ္တဝါအချင်းချင်း ဆက်နွယ်ပုံ၊ အပင်၊ သတ္တဝါတို့နှင့်၄င်းတို့၏ပတ်၀န်းကျင်တို့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်် မဖြစ်ထွန်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။

Deforestation (သစ်တောပြုန်းတီးမှု)

မြေများကို စာကျက်၊ မြို့ပြလုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်မှုစသည်တို့အတွက် အသုံးပြုရသဖြင့် သစ်တောရှိသော နယ်မြေများကို သစ်တောမဲ့နယ်မြေကြီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းကို deforestation ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းကြောင့် ရရှိတဲ့ရလဒ်ကတော့ မိုးခေါင်သောဒေသများနှင့် အသုံးချ၍မရသော မြေရိုင်း မြေကောများပင် ဖြစ်သည်။

တိုင်းပြည်အများစုတွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုဟာ ဖြစ်ဆဲဖြစ်မြဲ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ၎င်း သည် ရာသီဥတုနှင့် ပထ၀ီ၀င်တို့အပေါ်များစွာ လွှမ်းမိုးလျှက်ရှိပါသည်။ သစ်ပင်များကို လုံလုံလောက်လောက် ပြန်မစိုက်ပျိုးနိုင်ပဲနှင့် သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ထစ်ရှင်းလင်းပစ်တဲ့အတွက် သစ်တောပြုန်းတီးမှု ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့် သက်ရှိတို့၏ နေစရာနေရာများ(habitat)နှင့်တည်ရှိနိုင်မှု(biodiversity) လောင်စာအတွက် ထင်းရရှိမှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ လျှော့ပါးလာတဲ့အပြင် ဘ၀ရဲ့အဆင့်အတန်းပါကျဆင်းလာပါသည်။

 

http://www.myenglishpages.com မှ Vocabulary related to sustainable development သင်ခန်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။

Views: 2459

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service