၁) လူငယ္မ်ားအတြက္

၁.၁) Switzerland ႏုိင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနေသာ Dual Education & Training စနစ္မ်ားအတုိင္း သင္ၾကားေပးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး သင္တန္းေက်ာင္းၾကီး
၁.၂) အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည္ အျပင္ ကုိယ္ပုိင္၀င္ေငြပါ ရရွိမည့္ အခြင့္အေရး
၁.၃) ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ တည္တံ့ခဲ့ျပီး သင္တန္းသား (၁၀၀၀) ေက်ာ္နွင့္ Profession ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း
၁.၄) ဘာသာရပ္မ်ားစြာကုိ တစ္ေနရာတည္းမွာ သင္ၾကားရျပီး Non-Profit Institution ျဖစ္သည့္အတြက္ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ နည္းပါးသည့္ ပညာသင္ေၾကး

၂) Company မ်ားအတြက္

၂.၁) အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားလုိ သူမ်ား...
၂.၂) မိမိ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးရန္ ေခတ္မိေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
ရွာေဖြေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား..
၂.၃) National Skill Standards Authority (NSSA) အတုိင္း စံခ်ိန္မွီ ျပီး ႏုိင္ငံတစ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏူန္းအတုိင္း သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ရွာေဖြေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ...

အားလုံး လာေရာက္ ေလ့လာၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link တြင္ ၀င္ေရာက္ျပီး အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ၾကဳိတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

https://goo.gl/forms/rE9XLUfvrUKnvear1

Views: 321

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service