က်ြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေစတနာ့ volunteer work ကိုလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း contact မရွိပါေသာေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားရွိပါက အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုေလးေလးစားစားၿဖင့္ေတာင္းခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

Views: 137

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service