သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာမတူေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပရန္ နည္းလမ္းမ်ား

သေဘာတူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ နည္းလမ္းမ်ား (Ways of expressing agreement)

That’s right / You're right / I know (အဲဒါအမွန္ပဲ / ခင္ဗ်ားမွန္တယ္ / ကၽြန္ေတာ္ သိတာေပါ့) တို႔ကို တစ္စံု တစ္ေယာက္ႏွင့္ သေဘာတူညီေသာအခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • It's supposed to be a very good school. အဲဒီေက်ာင္းက အရမ္းေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းလို႔ေျပာၾကတာပဲ။
  That's right. They get great results. အဲဒါအမွန္ပဲ။ သူတို႔က ရလာဒ္ေကာင္းၾက တယ္ေလ။
 • He's really boring isn't he? သူက တကယ္ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့လူပဲ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား?
  Oh, I know, he never stops talking about himself. အို၊ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့။ သူ႕အေၾကာင္းကိုပဲ မနားတမ္းေျပာေနေတာ့တာပဲ။


Exactly / Absolutely / I couldn't agree more (အေသအခ်ာပဲ / လံုး၀ပဲ / အျပည့္အ၀ သေဘာတူတယ္) တို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • When we were young, people didn't get into debt. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက လူေတြက အေၾကြးမရွိၾကဘူး။
  Exactly. You just bought what you could afford. အေသအခ်ာပဲ။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာပဲ ကိုယ္၀ယ္ၾကတယ္ေလ။
 • I think Jacob is the best person for the job. ဒီအလုပ္အတြက္ Jacob က အသင့္ေတာ္ဆံုးလူလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။
  Absolutely. I'll be amazed if he doesn't get it. လံုး၀ပဲ။ ဒီအလုပ္ကို သူ မရရင္သာ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသမိမွာ။
 • We had to wait three months to get a phone line – it's ridiculous. ဖုန္းလိုင္းရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္သံုးလေစာင့္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။
  I couldn't agree more. ကၽြန္ေတာ္အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတယ္။


You can say that again (ဟုတ္လိုက္ေလ/မွန္လိုက္ေလ ) / You're telling me (ေျပာမေနပါနဲ႕ေတာ့) တို႔ကို တစ္စုံ တစ္ေယာက္ႏွင့္ လံုး၀သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ အသံုးျပဳပါသည္။ ရင္းႏွီးေသာ/အရပ္သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

 • It' so cold outside. အျပင္မွာ အရမ္းေအးတာပဲ။
  You can say that again. မွန္လိုက္ေလ။
 • The buses are so unreliable. ဘတ္(စ)ကားေတြကလည္း စိတ္မခ်ရဘူး။
  Your'e telling me. I've been waiting here for half an hour. ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနတာ နာရီ၀က္ရွိသြားၿပီ။


Why not ?
(ရတာေပါ့) ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကို သေဘာတူတဲ့အခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Let's go to the cinema tonight. ဒီညရုပ္ရွင္သြားၾကရေအာင္။
  Why not? We haven't been for ages. ရတာေပါ့။ ငါတို႔မသြားရတာ ၾကာလွေပါ့။


I suppose (so) (ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္တာေပါ့) / I guess (so) (ရေတာ့ရပါတယ္။) တို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က မွန္ကန္ေနသည္ကို သေဘာတူေသာ္လည္း အေျခအေနကို သိပ္သေဘာမက်ေသာအခါမွာ အသံုးျပဳပါသည္။

 • We'll have to get some new tyres. ငါတို႔ ဘီးအသစ္ေတြ ၀ယ္ရေတာ့မယ္။
  I suppose/I guess so. But it will be expensive. ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါတယ္/ ရေတာ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းေတာ့ႀကီးလိမ့္မယ္။


သေဘာမတူေၾကာင္းကို ေဖၚျပရန္ နည္းလမ္းမ်ား (Ways of expressing disagreement)

I'm sorry, but ... /Excuse me, but ... / Pardon me, but ... (ေတာင္းပန္ပါ ဒါေပမယ့္ ... / စိတ္မရွိပါနဲ႔ ၊ ဒါေပမယ့္ ... / အားေတာ့နာပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ...) တို႔သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ယဥ္ေက်းစြာ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

 • Sorry / Excuse me / Pardon me, but it was never proved that he stole the car. ေတာင္းပန္ပါတယ္ /စိတ္မရွိပါနဲ႔ / အားေတာ့နာပါတယ္ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီကားကုိ သူ ခုိးေၾကာင္းလုံး၀ သက္ေသ မျပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။


Absolutely not
(လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး) / Of course not ... (မဟုတ္တာ) / Nothing of the kind! (လံုး၀မဟုတ္ဘူး။) တို႔သည္ တစ္ခုတစ္ေယာက္ကေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုး၀သေဘာမတူေၾကာင္း ေဖၚျပရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • I think I should accept the blame for the accident. မေတာ္တဆ ထိုခိုက္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူလိုက္မွထင္တယ္။
  Absolutely not! / Of course not! / Nothing of the kind! There is no way it was your fault. လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္တာ /မဟုတ္တာ/ လံုး၀မဟုတ္တာ။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ခင္ဗ်ားအမွားမွ မဟုတ္တာ။


I don’t know (မသိပါဘူး) / I take your point (ေျပာတာကို လက္ခံတယ္) / That's true but ... (အဲဒါမွန္တယ္ဒါေပမယ့္) တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

 • Peter is unfriendly sometimes. တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ပီတာဟာ ေဖၚေဖၚေရြေရြမရွိဘူး။
  I don't know. He's always been very kind to me. မသိပါဘူး ကၽြန္ေတာ့္အေပၚက်ေတာ့ အၿမဲပဲ ေဖၚေဖၚေရြေရြ ရွိတယ္။
 • These taxes on petrol are far too high. ဓါတ္ဆီေပၚေပးရတဲ့အခြန္က သိပ္မ်ားလြန္းတယ္ဗ်ာ။
  Well yes, I take your point. But may be that'll encourage people to use their cars less. အင္းဟုတ္တယ္ ခင္ဗ်ားေျပာတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ကပဲ လူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ကားေတြကို ေလ်ာ့သံုးဖို႔ တြန္းအားေပးလိမ့္မယ္။
 • She's a difficult person to work with. သူမဟာ အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္မေျပတဲ့ သူပဲ။
  That's true. But she's a really good designer. အဲဒါမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ တကယ့္ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။)


Speak for yourself ... (ဒါကေတာ့ ခင္ဗ်ားအျမင္ကိုး ...) သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔သည္ မ်ားစြာ ကြာျခားေၾကာင္းကို ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကို တစ္ခါတစ္ရံ မယဥ္ ေက်း ေသာ အသံုးအႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

 • We don't mind walking from here. ဒီေနရာကေနၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သြားတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္က ကိစၥမရွိပါဘူး။
  Speak for yourself ! My feet are killing me. ဒါကေတာ့ ခင္ဗ်ားအျမင္ကိုး ! ကၽြန္ေတာ့္ ေျခေထာက္ေတြကေတာ့ ေသလုမတတ္ နာေနၿပီ။


Don't make me laugh (ရယ္စရာလာေျပာမေနနဲ႔) / Are you kidding? (လာေနာက္ေနတာလား) / You must be joking (ေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ) တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သူႏွင့္ လံုး၀သေဘာမတူေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူေျပာေသာ စကားသည္ ရူးေသာစကားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပရာ၌ အသံုးျပဳသည္။

 • I really think the Beatles are overrated. Beatles ေတြကို အထင္ႀကီးလြန္းၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ဗ်ာ။
  Are you kidding ? / Don't make me laugh ! They're better than any of the modern bands. ရယ္စရာလာေျပာမေနနဲ႔ /လာေနာက္ေနတာလား? တျခားေခတ္မီတီး၀ိုင္းေတြထက္ သူတို႔က ပိုေကာင္းတယ္ဗ်။


Macmillandictionaryblog.com မွ Ways of expressing agreement and disagreement မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။


Views: 5951

Reply to This

Replies to This Discussion

I like so much

ႈႈI couldn't agree more.ကြ်န္ေတာ္အျပည့္အ၀ေထာက္ခံတယ္။(အဲ့ဒီေနရာေလးမရွင္းျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္လိုေၾကာင့္ positive ျဖစ္သြားတာလည္းမသိဘူး ရွင္းျပေပးပါလား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

This blog has been very helpful - much appreciated!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service