သင္၏ အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး (၁၃) လုံး - အပိုင္း (၁)

ေက်ာင္းေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာင္း၏ အိမ္စာတာ၀န္မ်ား ေရးသားလာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ သင္၏ စာစီစာကုံးမ်ားတြင္ စကားလုံးသုံးရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ သုံးဖူးၿပီးစကားလုံးမ်ားကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္သုံးမိျခင္း စတင္ျဖစ္လာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏အဂၤလိပ္ဆရာအား သင့္ကို အထင္ႀကီးသြားေစရန္ ေသခ်ာေစမည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဘာသာစကားရပ္ႀကီး တစ္ခုလုံးရွိေနပါသည္။ ဆရာမ်ားသည္ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ၿပီးတစ္ပုဒ္တြင္ “good (ေကာင္းေသာ)” ၊ says (…ဟုေျပာသည္) ႏွင့္ thinks (…ဟုထင္သည္) ကဲ့သုိ႔ေသာ သာမန္ စကားလုံးမ်ားသာ ဖတ္ေနရျခင္းကုိ ၿငီးေငြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေခါက္ သင္၏ စာစီစာကုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဤ ေတာက္ေျပာင္ေသာ စကားလုံးမ်ားအား စိတ္ထဲတြင္ ထားေပးပါ။


(၁) MYRIAD

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ။ (နာမ္) ေရတြက္၍မရေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အမင္းမ်ားျပားေသာ အေရအတြက္

အစားထုိးႏိုင္ေသာ စကားလုံး - a lot (ေျမာက္ျမားစြာ)

Myriad သည္ သင္၏ စာစီစာကုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ အေတာက္ေျပာင္ဆံုး စကားလုံးမ်ားထဲမွ တစ္လုံးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စာစီစာကုံးမ်ားတြင္ “ a lot of example” (ဥပမာမ်ားစြာ)၊ သုိ႔မဟုတ္ “many experiences” (အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ) စသျဖင့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသုံးအႏႈန္းပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ သုံးေလ့ရွိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ သင္၏ စာစီစာကုံးအား သင့္ဆရာ၏အျမင္တြင္ ထင္းကနဲ ျဖစ္သြားေစမည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္၏ ဆရာအား စိတ္ေပ်ာ္႐ြင္သြားေစခ်င္သည္ဆုိပါက သင္၏စာစီစာကုံးတြင္ ဤစကားလုံးပါ၀င္ေစရႏ္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ေပးပါ။ နမူနာ ၀ါက်တစ္ခုအေန ႏွင့္ …The author suggests a myriad of solutions for the problem. ” (စာေရးသူသည္ ထုိျပႆနာအတြက္ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ အႀကံဳျပဳခဲ့ပါသည္။)


(၂) ASSERTS

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ။ (ႀကိယာ) အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ ရဲ့ရဲ့ဝင့္ဝင့္ တင္ျပသည္။

အစားထုိးႏိုင္ေသာ စကားလုံး - says (…ဟု ေျပာသည္။)

သင္၏ စိတ္အတြင္းရွိ အဘိဓာန္ထဲသုိ႔ ေပါင္းထည့္ရမည့္ ေနာက္ထပ္ အလြန္ေတာက္ေျပာင္သည့္ စကားလုံး တစ္လုံးမွာ “asserts” ျဖစ္ပါသည္။ ဤႀကိယာစကားလုံးသည္ အျခားသံုးႏႈန္း၍ရေသာ စကားလုံးျဖစ္သည့္ says (…ဟုေျပာသည္) ထက္ မ်ားစြာပုိမုိ၍ အားအင္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎ကုိ ေရးသားသုံးႏႈန္းေသာအခါ သင့္အား စကားလုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈ အလြန္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာႀကီးေလသံမ်ဳိးေပါက္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ asserts အား အေျခအေန မ်ားစြာတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မၾကာခဏ ေျပာလြန္းသျဖင့္ “says” ကဲ့သို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ပါေနသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္သြားသည္အထိ မသုံးႏႈန္းမိေစရန္ သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ asserts ဟူေသာစကားလုံးႏွင့္ ကြက္တိျဖစ္မည့္ နမူနာတစ္ခုမွာ “ The author asserts that the issue is lacking simple solutions.” (ဤျပႆနာတြင္ ႐ုိး႐ွင္းေသာေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ား မ႐ွိေၾကာင္း စာေရးဆရာက အခိုင္အမာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။)


(၃) EGREGIOUS

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ။ (နာမ၀ိေသသန) ထင္ထင္ရွားရွားကုိပင္ ဆုိး၀ါးေသာ၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။

အစားထုိးႏိုင္ေသာ စကားလုံး - bad (ဆုိး၀ါးေသာ)

စာသံေပသံဆန္ေသာ စကားလုံး မ်ဳိးျဖစ္သည့္ “egregious” သုိ႔အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲသုံးႏႈန္းႏုိင္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ bad (ဆုိး၀ါးေသာ) ကဲ့သုိ႔ေသာ နာမဝိေသသနမ်ဳိးကုိ သုံးမည္နည္း။ ဤစကားလုံးသည္ သင္၏ အဂၤလိပ္စာဆရာအား အထင္ႀကီးေစမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ေနာက္ေရးမည့္ စာစီစာကုံးတြင္ ထည့္သုံးရန္ သတိရသင့္ပါသည္။ “bad” ကုိ အစားထုိးႏုိင္သည့္ စကားလုံးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း၊ ဥပမာ “dreadful” (ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ) ႏွင့္ terrible (အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ)ကဲ့သုိ႔၊ “egregious” သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႀကိဳက္ဆုံးစကားလုံးမ်ားထဲမွ တစ္လုံးျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ လွ်ာမွ လိမ့္ဆင္းထြက္သြားၿပီး၊ သင့္အား စာေပ က်မ္းဂန္တတ္ ပါရမီရွင္တစ္ဦး ေလသံမ်ဳိး ေပါက္ေစပါ သည္။ နမူနာဝါက်တစ္ခုအေနႏွင့္ “The author asserts that other solutions to the problem are simply egregious.” (စာေရးသူက ဤျပႆနာ၏ အျခား ေျဖရွင္းနည္းအားလုံးတို႔သည္ ႐ုိးစင္းစြာပင္ ဆုိး၀ါးေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ တင္ျပထားပါသည္။)

Teen.allwomenstalk.com မွ Sabrina Yates ၏ 13 Words to Use in Your Essays to Impress Your English Teacher ... ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။Related LInks:
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၅)
အဂၤလိပ္စာဆရာအထင္ႀကီးသြားေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စကားလုံး - အပိုင္း (၆)

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5579

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
Thanks u all.
Thank you
Thanks.
Thanks
အားေပးေနပါတယ္
Thanks.
Let me know we can use 'assert' instead of 'recommend'.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service