လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းခ်က္က်က် အလုပ္လုပ္ကုိိင္ႏုိင္ရန္ ေဆးျမီးတုိေလးမ်ား

[Zawgyi]

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိသည္မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊စိတ္အေထြေထြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ၾကရ သည္။တစ္အူထုံဆင္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားပင္ စိတ္အခန္႔မေတြ႕ပါက စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲတတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာခ်င္းတူရင္ေတာင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္နည္းစနစ္က်ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေသာေခါင္းေဆာင္  မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ဖိအားမ်ား၊မိမိမရွိလွ်င္လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္အလုပ္တာ၀န္မ်ားပိေနေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္းရွိသည္။ သင္သြားခ်င္ေသာပန္းတုိင္သုိ႔လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကမလုိက္လာတာမ်ဳိး၊တစ္ခါတစ္ေလသြားမည့္ပန္းတုိင္ကဘာလဲဆုိတာေတာင္မသိေသာလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေၾကာင့္သင့္စိတ္ပုိပင္ပန္းရမည္။ သင့္၌ လုပ္ငန္းခြင္ဖိအားျဖစ္ေပၚေနျပီဆုိပါက သင့္တာ၀န္ယူထားရေသာလုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ျမင္ရန္မွာ တစ္၀က္ က်ိန္းေသေနပါျပီ။ ေအာက္ပါ "ေဆးၿမီးတို" ေလးမ်ားကိုသုံး၍ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ဖိအားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။


(၁) တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးပါ။


မည္သည့္ကိစၥကုိမဆုိ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား မိမိမရွိလွ်င္လည္း လုပ္ကုိင္တတ္ေအာင္သင္ၾကား ျပသေပးထားပါ။ ၄င္းတုိ႔မလုပ္တတ္၊မလုပ္ႏုိင္မွာ စုိးရိမ္၍ မိမိကုိယ္တုိင္လုိက္လုပ္ေနပါက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားမွ ထုိတာ၀န္မ်ားမွာမိမိတုိ႔လုပ္ရမည့္တာ၀န္မ်ားဟု ဘယ္ေတာ့မွစဥ္းစားေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိလုပ္တတ္၊ကုိင္ တတ္ေအာင္သင္ၾကားထားျခင္းျဖင့္ မိမိမွာယင္းတာ၀န္မ်ားထက္အေရးၾကီးေသာအျခားကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ပုိေပးႏုိင္လာမည္ျဖစ္္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား မွာလည္း ၄င္းတုိ႔လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတၱိမ်ားရွိလာၾကမည္ျဖစ္သည္။


(၂) ယုံၾကည္ေပးပါ။


မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုသည္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအားယုံၾကည္မႈနည္းပါးၾကသည္။ မိမိေလာက္မလုပ္ႏုိင္၊ သင္မတတ္ဟုေတြးၾကသည္။ေငြေရးေၾကးေရးပုိင္းဆုိလွ်င္ မိမိရွိမွ၊မိမိပါမွဟု ေတြးတတ္ၾကသည္။ ယင္းအေတြးမွာ လြန္စြာမွားယြင္းသည္။ သင့္၀န္ထမ္းအား သင္မွမယုံၾကည္လွ်င္အျခားျပင္ပမွလူမ်ားကလည္း ယုံၾကည္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။  သင့္တုိ႔အလုပ္ကုိစနစ္က်ေေအာင္အရင္တည္ေဆာက္လုိက္ပါ။ ထုိေနာက္လက္ေအာက္မွ၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္းျပ၍ အလုပ္ခုိင္းပါ။သင့္ေနာက္မွာ သစၥာရွိကာကြယ္ေရးစစ္တပ္ၾကီး အလုိလုိေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။


(၃) ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ေပးပါ။


၀န္ထမ္းမ်ားအားမ်က္စိေဒါက္ေထာက္လုိက္မၾကည့္ပါနဲ႔။ ၄င္းတုိ႔ဘာလုပ္ေနေၾကာင္းသိေစရန္အျခားနည္းလမ္း မ်ားကုုိရွာေဖြထားပါ။၀န္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမခြဲေ၀ေပးမီ မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ သေဘာ ေပါက္သည့္အထိ ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။ ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္ျပီးစီးရမည္ဟုအခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးလုိက္ပါ။ယင္းေနာက္ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္လုိက္ၾကည့္ျပီး မသင္ေပးပါနဲ႔၊အျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ သူတုိ႔မွသင့္အား လာျပသည့္အခ်ိန္မွ အမွားကုိ ေထာက္ျပပါ။ ၄င္းတုိ႔လုပ္လာမည့္အမွားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သင့္အတြက္ အခ်ိန္ပုိထားထားရန္ မေမ့ပါနဲ႔။၄င္းတုိ႔စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႔ပါလည္း ခ်က္ခ်င္းမဆူပါနဲ႔။ေနာက္ရက္မွ ၄င္းလုပ္သမွ်သင္သိ ေၾကာင္း မသိမသာေျပာပါ။ေနာက္မလုပ္ရန္ သတိေပးပါ။


(၄) အလြတ္က်က္ထားပါ။


သင့္လက္ေအာက္က္၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ၀ါသနာ၊ အက်င့္၊ မိသားစုအေျခအေနႏွင့္ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္မိႏုိင္သေလာက္က်က္ထားပါ။သူတုိ႔အေၾကာင္းပုိသိေလေလ သင္တာ၀န္ခြဲေ၀ရ တာပုိလြယ္ေလေလျဖစ္လာမွာပါ။ သူတုိ႔၀ါသနာ၊အမူအက်င့္နဲ႔ကုိက္ညီတဲ့အလုပ္ကုိလုပ္ရတဲ့ သင့္၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္လာမွာပါ။


(၅) လုပ္ငန္းခြင္မွာစည္းကမ္းတက်၊လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွာ သူငယ္ခ်င္းေပါင္းေပါင္းပါ။


လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္သည္ စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တင္းက်ပ္ေၾကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအားျပပါ။ သူတုိ႔အား စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေလွ်ာ့မေပးပါနဲ႔။ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ သူတုိ႔ႏွင့္ ခင္ခင္မင္မင္ေနပါ။ရံဖန္ရံခါ ထမင္း အတူစားေပးပါ။ မုန္႔၀ုိင္းဖြဲ႔စားေပးပါ။ Facebook လုိ၊Twitter လုိ Social Website ေတြမွာ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ Friend လုပ္ထား ျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးထူးမ်ားရလာမည္ျဖစ္သည္။


(၆) ေအးေအးေဆးေဆးစကားေျပာတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။


၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ေျပာတတ္ေသာ မန္ေနဂ်ာကုိ ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသ ၾကသည္။ သူတုိ႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဆုံးမေၾကာင္းျမင္သာေအာင္ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားသုံးပါ။ တစ္ခါတေလ သင္မွား သြားပါကလည္း ေတာင္းပန္လုိက္ပါ။ သင့္လက္ေအာက္၀န္ထမ္းကုိဘယ္ေတာ့မွ ေဒါသတၾကီးျဖင့္ မေအာ္မိပါေစနဲ႔။


(၇) ဘယ္သူကမွမလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ဆုိ သင္ကစလုပ္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးကဲ့သုိ႔ မည္သူကမွ်မလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ သင့္ကစလုပ္ျပပါ။ အျခား ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ project အလုပ္မ်ား၊ report ကိစၥမ်ားကုိလည္း သူတုိ႔လုိက္လုပ္လာေအာင္ သင္ကစမွ ဦးေဆာင္ လုပ္ျပပါ။ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔သေဘာက်ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားအတုိင္း အတုခုိးတတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ ျပဳျပင္ရန္လုိသမွ် ကိစၥမ်ားကုိ သင့္မွ စတင္ျပဳျပင္ျပပါ။


အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၇) ခ်က္ေလာက္ကုိ သင္စတင္အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။သင့္လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ဖိအားမ်ား၊ စိတ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအေတာ္အတန္ေလွ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး စည္းလုံးပါက လုပ္ငန္းခြင္ မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာပုိေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာေကာင္းဆုိသည္မွာ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား မိိမိ ထက္သာေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိမရွိလွ်င္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပိုမုိ ႏွစ္ျခဳိက္သေဘာက်ျပီး မိမိမွာလည္းပိတ္ရက္ပင္မနားႏုိင္ေအာင္ အလုပ္ပိေနျပီးဆုိလွ်င္ စတင္ျပဳျပင္လုိက္ပါေတာ့။

  

ခ်ဳိဇင္       

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

လုပ်ငန်းခွင်ဆိုသည်မှာ လူအမျိုးမျိုး၊စိတ်အထွေထွေဖြစ်သောကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ကြရ သည်။တစ်အူထုံဆင်း ညီအကိုမောင်နှမများပင် စိတ်အခန့်မတွေ့ပါက စိတ်သဘောထားကွဲလွဲတတ်ကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ မန်နေဂျာချင်းတူရင်တောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့်နည်းစနစ်ကျအောင်စီမံခန့်ခွဲတတ်သောခေါင်းဆောင်  များရှိသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားများ၊မိမိမရှိလျှင်လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်တာဝန်များပိနေသော မန်နေဂျာများလည်းရှိသည်။ သင်သွားချင်သောပန်းတိုင်သို့လက်အောက်ငယ်သားများကမလိုက်လာတာမျိုး၊တစ်ခါတစ်လေသွားမည့်ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုတာတောင်မသိသောလက်အောက်ငယ်သားများကြောင့်သင့်စိတ်ပိုပင်ပန်းရမည်။ သင့်၌ လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုပါက သင့်တာဝန်ယူထားရသောလုပ်ငန်းများမအောင်မြင်ရန်မှာ တစ်ဝက် ကျိန်းသေနေပါပြီ။ အောက်ပါ "ဆေးမြီးတို" လေးများကိုသုံး၍ သင်၏လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။


(၁) တာဝန်ခွဲဝေပေးပါ။


မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို လက်အောက်ငယ်သားများအား မိမိမရှိလျှင်လည်း လုပ်ကိုင်တတ်အောင်သင်ကြား ပြသပေးထားပါ။ ၎င်းတို့မလုပ်တတ်၊မလုပ်နိုင်မှာ စိုးရိမ်၍ မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နေပါက လက်အောက်ငယ်သားများမှ ထိုတာဝန်များမှာမိမိတို့လုပ်ရမည့်တာဝန်များဟု ဘယ်တော့မှစဉ်းစားတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုလုပ်တတ်၊ကိုင် တတ်အောင်သင်ကြားထားခြင်းဖြင့် မိမိမှာယင်းတာဝန်များထက်အရေးကြီးသောအခြားကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မိမိတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းများကိုလည်း အချိန်ပိုပေးနိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။ လက်အောက်ငယ်သားများ မှာလည်း ၎င်းတို့လုပ်နိုင်ကြောင်း သတ္တိများရှိလာကြမည်ဖြစ်သည်။


(၂) ယုံကြည်ပေးပါ။


မန်နေဂျာအများစုသည် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများအားယုံကြည်မှုနည်းပါးကြသည်။ မိမိလောက်မလုပ်နိုင်၊ သင်မတတ်ဟုတွေးကြသည်။ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းဆိုလျှင် မိမိရှိမှ၊မိမိပါမှဟု တွေးတတ်ကြသည်။ ယင်းအတွေးမှာ လွန်စွာမှားယွင်းသည်။ သင့်ဝန်ထမ်းအား သင်မှမယုံကြည်လျှင်အခြားပြင်ပမှလူများကလည်း ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပါ။  သင့်တို့အလုပ်ကိုစနစ်ကျေအောင်အရင်တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ ထိုနောက်လက်အောက်မှဝန်ထမ်းများကိုလည်း ယုံကြည်ကြောင်းပြ၍ အလုပ်ခိုင်းပါ။သင့်နောက်မှာ သစ္စာရှိကာကွယ်ရေးစစ်တပ်ကြီး အလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။


(၃) ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပေးပါ။


ဝန်ထမ်းများအားမျက်စိဒေါက်ထောက်လိုက်မကြည့်ပါနဲ့။ ၎င်းတို့ဘာလုပ်နေကြောင်းသိစေရန်အခြားနည်းလမ်း များကိုရှာဖွေထားပါ။ဝန်ထမ်းများအားလုပ်ငန်းတာဝန်များမခွဲဝေပေးမီ မည်သို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သဘော ပေါက်သည့်အထိ ရှင်းလင်းပြောပြပါ။ ထို့ပြင် မည်သည့်အချိန်ပြီးစီးရမည်ဟုအချိန်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ယင်းနောက် မျက်စိဒေါက်ထောက်လိုက်ကြည့်ပြီး မသင်ပေးပါနဲ့၊အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ သူတို့မှသင့်အား လာပြသည့်အချိန်မှ အမှားကို ထောက်ပြပါ။ ၎င်းတို့လုပ်လာမည့်အမှားပြင်ဆင်ရန်အတွက် သင့်အတွက် အချိန်ပိုထားထားရန် မမေ့ပါနဲ့။၎င်းတို့စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ကြောင်းတွေ့ပါလည်း ချက်ချင်းမဆူပါနဲ့။နောက်ရက်မှ ၎င်းလုပ်သမျှသင်သိ ကြောင်း မသိမသာပြောပါ။နောက်မလုပ်ရန် သတိပေးပါ။


(၄) အလွတ်ကျက်ထားပါ။


သင့်လက်အောက်က်ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်နေသဘောထား၊ ဝါသနာ၊ အကျင့်၊ မိသားစုအခြေအနေနှင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မှတ်မိနိုင်သလောက်ကျက်ထားပါ။သူတို့အကြောင်းပိုသိလေလေ သင်တာဝန်ခွဲဝေရ တာပိုလွယ်လေလေဖြစ်လာမှာပါ။ သူတို့ဝါသနာ၊အမူအကျင့်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းများကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမိုပျော်ရွှင်လာမှာပါ။


(၅) လုပ်ငန်းခွင်မှာစည်းကမ်းတကျ၊လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပမှာ သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပါ။


လုပ်ငန်းခွင်တွင် သင်သည် စည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် တင်းကျပ်ကြောင်း ဝန်ထမ်းများအားပြပါ။ သူတို့အား စည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် အလျှော့မပေးပါနဲ့။ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင် သူတို့နှင့် ခင်ခင်မင်မင်နေပါ။ရံဖန်ရံခါ ထမင်း အတူစားပေးပါ။ မုန့်ဝိုင်းဖွဲ့စားပေးပါ။ Facebook လို၊Twitter လို Social Website တွေမှာ သူတို့တွေနဲ့ Friend လုပ်ထား ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးထူးများရလာမည်ဖြစ်သည်။


(၆) အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။


ဝန်ထမ်းတော်တော်များများသည် အေးအေးဆေးဆေးနှင့်ပြောတတ်သော မန်နေဂျာကို ချစ်ကြောက်ရိုသေ ကြသည်။ သူတို့ကောင်းကျိုးအတွက် ဆုံးမကြောင်းမြင်သာအောင် စကားအသုံးအနှုန်းများသုံးပါ။ တစ်ခါတလေ သင်မှား သွားပါကလည်း တောင်းပန်လိုက်ပါ။ သင့်လက်အောက်ဝန်ထမ်းကိုဘယ်တော့မှ ဒေါသတကြီးဖြင့် မအော်မိပါစေနဲ့။


(၇) ဘယ်သူကမှမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဆို သင်ကစလုပ်ပါ။


လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့ မည်သူကမျှမလုပ်ချင်သော အလုပ်များကို သင့်ကစလုပ်ပြပါ။ အခြား ခက်ခဲပင်ပန်းသော project အလုပ်များ၊ report ကိစ္စများကိုလည်း သူတို့လိုက်လုပ်လာအောင် သင်ကစမှ ဦးဆောင် လုပ်ပြပါ။ လက်အောက်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့သဘောကျသောမန်နေဂျာများအတိုင်း အတုခိုးတတ်ကြသည်။ သူတို့ ပြုပြင်ရန်လိုသမျှ ကိစ္စများကို သင့်မှ စတင်ပြုပြင်ပြပါ။


အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၇) ချက်လောက်ကို သင်စတင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။သင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဖိအားများ၊ စိတ် သဘောထားကွဲလွဲမှုများအတော်အတန်လျှော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအားလုံး စည်းလုံးပါက လုပ်ငန်းခွင် မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ မန်နေဂျာကောင်းဆိုသည်မှာ လက်အောက်ဝန်ထမ်းများအား မိမိ ထက်သာအောင် သင်ကြားပြသပေးနိုင်သူများဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိမရှိလျှင် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများမှ ပိုမို နှစ်ခြိုက်သဘောကျပြီး မိမိမှာလည်းပိတ်ရက်ပင်မနားနိုင်အောင် အလုပ်ပိနေပြီးဆိုလျှင် စတင်ပြုပြင်လိုက်ပါတော့။

  

ချိုဇင်       

 


အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...

[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]


- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3495

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you

Your welcome!

Thank you for feedback...

Useful tools to work together with the other staffs .Thank you so much.

Your welcome!

Thank you for feedback...

you can discuss if you have other useful tools like this...

Thanks.

Your Welcome!

Thank you for feedback...

Useful in my Team

Thanks you so  much sis!

thanks

Your Welcome!

Thank you for feedback...

Tjanks

Your Welcome!

Thank you for feedback...

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service