ေရးထံုးနည္းနာအျဖာျဖာ (၂)

 

The Connotation of Opportunistic

opportunistic ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ျပႆနာေပးတတ္သည္။ မူရင္းအဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားပင္ သံုးစြဲရာတြင္အခက္အခဲေတြ႕ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေအာက္ပါဥပမာတို႔ကိုၾကည့္ပါ။

 

1. A radio advertisement telling listeners, “now is an opportunistic time to invest in real estate.

ေရဒီယိုေၾကာ္ျငာတစ္ခုမွပရိတ္သတ္အားေျပာေနပံု။ “ယခုအခ်ိန္ဟာ အိမ္ၿခံေျမက႑မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတဲ့အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ပါတယ္

 

2. A television host defending someone against the charge of “being opportunistic.” The host argued, “everyone should be opportunistic because it would be stupid to throw away opportunities.

႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တင္ဆက္သူမွ တစ္ေယာက္ေယာက္အား “အခြင့္အေရးသမား” ဟုစြပ္စြဲျခင္း အားခုခံေခ်ပေနျခင္း “လူတိုင္းဟာအခြင့္အေရးယူရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခြင့္အလမ္းကို လႊင့္ပစ္သူဟာ မိုက္မဲရာက်လိမ့္မယ္။

 

၄င္းဥပမာႏွစ္ခု၏ျပႆနာမွာ opportunistic ဆိုသည့္စကားလံုး၏အဂယက္အနက္ အား လူအမ်ားသိထား၊ လက္ခံထားသည့္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးမထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

  • opportunistic: Taking immediate advantage, often unethically, of any circumstance of possible benefit. (American Heritage)
  • opportunistic: Exploiting opportunities with little regard to principle or consequences. (Merriam-Webster)

 

ေအာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓါန္ကေတာ့ “involving, displaying, or characterized by opportunism.” ဟုျပဆိုထားကာ opportunism ဆိုသည္အား “the practice or policy of exploiting circumstances or opportunities to gain immediate advantage… with the implication of cynicism or lack of regard to principles.” ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

 

အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ opportunitist သည္ မလိုလားအပ္သည့္ အခြင့္အေရးရယူျခင္း၊ ယင္းအျပဳအမူကိုျပဳသည့္၀ါဒဟုသိသာႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ေလာကတြင္ပင္ ေကာက္ယူခ်က္ လြဲမွားသည့္အဓိပၸါယ္မ်ိဳးႏွင့္အေရးအသားမ်ားကို Maeve Maddox က ရွာေဖြ ေထာက္ျပထားသည္။

An investing site has as its tagline: “Emphasizes an opportunistic, value-oriented and risk-controlled approach to investments.”

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအင္တာနက္ဆိုက္တစ္ခုက လက္သံုးစကားထား၏။ “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ အခြင့္အလမ္းကိုဆုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တန္ဖိုးေရွ႕ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈနည္းေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခ်ည္းကပ္နည္း ကိုအသားေပးသည္။”

 

A wrestler preparing for a match says, “I don’t want to think too much in there. I want to be more opportunistic and let it flow.”

ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေနသည့္နပန္းသမားတစ္ဦးကေျပာသည္ “အဲဒီမွာ(ၿပိဳင္ပြဲမွာ) သိပ္မစဥ္းစားခ်င္ဘူး။ ရတဲ့အခြင့္အေရးကိုအပိုင္အသံုးခ်ၿပီး အသင့္လိုက္သြားခ်င္တယ္။”

 

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဂၤလိပ္စကားလံုးအမ်ားအျပားသည္ ob portum veniens (ေလ၏မ်က္ႏွာသာေပးမႈႏွင့္အတူ) ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္သည္။ (ဆိပ္ကမ္းတြင္အက်ိဳးအျမတ္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္) ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ မူရင္း လက္တင္ဘာသာစကားစုမွ ဆင္းသက္လာၾကသည္။

  • opportune: adj. Appropriate or suitable for a particular action; fit, convenient. အခ်ိန္သင့္။ အခါသင့္။ အခ်ိန္ကိုက္။
  • opportuneness: noun The fact or quality of being opportune (in various senses); timeliness. အခ်ိန္သင့္၊ အခါသင့္၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ျခင္း။
  • opportunely: adv. In an opportune manner; suitably, conveniently. အခ်ိန္သင့္စြာ၊ အခါသင့္စြာ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ။

အဆိုပါစကားလံုးမ်ားတြင္ေတာ့ opportunistic ကဲ့သို႔ ႐ႈတ္ခ်ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ ဂယက္အနက္မ်ိဳးမပါ၀င္ေပ။

ဥပမာ- the radio announcer might have said “now is an opportune time to invest in real estate.” “အခုအခါသမယသည္ အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။”

Vice Versa and Vis-à-Vis

the more parent visitors we have, the more they trust us and vis-à-vis.ဟူသည့္စာေၾကာင္း သည္ သတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အား ၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ား၏ စာသင္ခန္းမ်ားသို႔ု႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းသည့္ ေက်ာင္းတစ္ခု၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ “ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားပိုလာလည္ေလ၊ သူတို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚယံုၾကည္မႈပိုေလ။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ မိဘမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုပိုယံုၾကည္ေလ သူတို႔ပိုလာလည္ၾကေလ” “the more parent visitors we have, the more they trust us and vice versa.” ဟုေရးလိုရင္းဟုထင္ပါသည္။ အဆိုပါ အသံုးႏွစ္ခုတစ္ခုတည္းေသာ တူညီခ်က္မွာ လူနားမလည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

vis-à-vis  (အၾကမ္းဖ်င္း ဗီးစ္ဆာဗီး ဟုအသံထြက္သည္) သည္ နာမ္အေနႏွင့္


1.
a person or a thing situated opposite another. ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိလူ၊အရာ၀တၳဳတစ္ခု Example: At the table, my vis-a-vis was a woman dressed all in black and wearing a veil.

2. one’s opposite number or counterpart. ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္၊ အျခားတစ္ဖက္မွ အဆင့္တူပုဂၢိဳလ္၊ အရည္အေသြးတူပစၥည္း Example: At the international conference of editors, my Russian vis-a-vis was a short, chubby man with a cheerful countenance and a ready laugh.

3. a meeting. ေတြ႕ဆံုျခင္း Example: Reggie’s first vis-a-vis with the new commander left him shaking.

preposition အေနျဖင့္ vis-à-vis သည္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ “face to face with,”  သို႔မဟုတ္ in the “in relation to” ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည္။

At the town meeting, a farmer sat vis-à-vis the Mayor.

The citizens had called the meeting vis-à-vis a proposed redistricting.

adverb, အေနျဖင့္ vis-à-vis သည္ ဆန္႔က်င္ဖက္၊ မ်က္ႏွာမူလ်က္“opposite, so as to face each other.”  အဓိပၸါယ္ရသည္။

Example: On the mantelpiece the actor’s two Oscars stood vis-à-vis.

vice versa (အၾကမ္းဖ်င္း ဗိုက္စ္ဗာဆာ ဟုထြက္သည္။) သည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

adverb အေနျဖင့္ used to state that what you have just said is also true in the opposite order ေရွ႕ကေျပာခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အျပန္အလွန္တစ္ဖက္ကလည္း မွန္သည္ဟုေဖာ္ျပရန္ သံုးသည္။

He doesn't trust her, and vice versa (= she also doesn't trust him)

သူကသူမကိုမယံုဘူး။ အျပန္အလွန္ပါပဲ။ (သူမကလည္းသူ႔ကိုမယံုပါ။)

 

 

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ သူတို႔ႏွစ္ခုကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွသံုးသင့္ပါသည္။

The important thing is not to say vice versa when what you mean is vis-à-vis and vice versa.

 

Maeve Maddox

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 2744

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you for your explanation .

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service