ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum ) က်င္းပမည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum ) က်င္းပမည္။

                အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာျဖင့္ အံ့မခန္းတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ကမာၻ.႐ြာေခတ္္ ၾကီးတြင္ ေနာက္က်မက်န္ရစ္ေစရန္ အျပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားေနသည့္ တိုင္းျပည္အသီးသီး၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ နည္းပညာ စသည္. နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္မူ အရွိန္အဟုန္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားသည္ အဖိုးတန္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း လူငယ္တို႕ဧ။္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ လူငယ္တို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာေစရန္၊ လူငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မူမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မူကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

Yangon Youth Forum က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

(က) လူငယ့္အခြင့္အေရး၊ လူငယ့္အသံတို႕ကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္း ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ေစရန္

(ခ) လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္၍၊ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ လူမႈ အေျခစိုက္ ျပႆနာမ်ား (community issues) မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားရန္

(ဂ) ျမန္မာ့လူငယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Myanmar Youth Civil Society) မ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာေစရန္

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Myanmar Youth Forum) တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳေသာ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္

လူငယ္တို႕၏ တြဲလက္ႏွင့္ စည္းလံုးမူကို သက္ေသျပႏိုင္ေတာ့မည့္ လူငယ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ Yangon Youth Forum 2012 တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum – YYF) က်င္းပေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းစဥ္အစည္းအေဝးကို ျပည္လမ္း၊ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒိုရွိ ေဂဟဟိတခန္းမတြင္ က်င္းပခ့ဲ ျပီး တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း (၂၉) ေယာက္ ႐ိွခ့ဲပါသည္။အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႕တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Yangon Youth Forum ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို လည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတြင္ -

(က) ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး (Finance)
YYF က်င္းပေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္၊စာရင္းဇယားမ်ားကို ႐ွာေဖြတင္ျပရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

(ခ) မီဒီယာႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး (Public Relations)
Yangon Youth Forum အတြက္ သတင္းေၾကျငာခ်က္၊ သတင္း၊ မီဒီယာ၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ လႈပ္ရွားမႈသတင္းမွ်ေဝေရး၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး စသည္တို႕ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပလုပ္ေဆာင္ေပးရေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

(ဂ) အစီအစဥ္ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲေရး (Program Coordination)
Yangon Youth Forum အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေရးတို႕ကို ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းကာ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ resource person မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ကိုတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

(ဃ) ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေရး (Networking & Communications)
Yangon Youth Forum ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ႐ိုင္ (၄) ခုမွ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားေသာလူငယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

(င) ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး (Logistics)
Yangon Youth Forum အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခမ္းအနားေနရာငွားရမ္းျခင္း၊ အစားအေသာက္ စီစဥ္ျခင္း၊သြားလာေရး စီစဥ္ျခင္း စသည့္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

(စ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Administration)
Yangon Youth Forum အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဝင္အတည္ျပဳေပးျခင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားအား checkand balance ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းေရးသားျခင္း စသည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဖြဲ႕ -စသည့္ ေကာ္မတီ (၆)ရပ္ ထပ္မံခြဲျခား ၿပီး Yangon Youth Forum အား ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ တက္ႂကြစြာျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

Yangon Youth Forum ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ ၾကမည့္ လူငယ္စြမ္းေဆာင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္အားျဖည့္ကာ စိတ္၀င္တစား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လိုေသာ လူငယ္မ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

We also want to invite all of the Myanmar Youths to participate in forum and please visit to our facebook page(http://www.facebook.com/YangonYouthForum)to show your concern by clicking "Like".

 

ရန္ကုန္လူငယ္ေတြ.ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္ ၾကားေရးေကာ္မတီ

Views: 1429

Reply to This

Replies to This Discussion

ဘယ္သူ မဆုိတက္ေရာက္ခြင့္ရွိလား.ဒါမွ မဟုတ္ Member ၀င္ထားတဲ့သူေတြပဲလား...

Media Team will   announce the Participant's criteria on Myanmar Network Page. Thanks for your interest.

how can i join?

You can contact to yyfmedia@gmail.com and our facebook page (http://www.facebook.com/YangonYouthForum).

How do I participate in this organization? Where can I submit my name to become a member of this organization?
Pls kindly advise me.

Media Team will post the new about  participating  as committee members in Yangon Youth Forum Page soon.

You can contact to yyfmedia@gmail.com and our facebook page (http://www.facebook.com/YangonYouthForum).Thanks  for your interest .

good idea

Thanks for your interest .

I am interested in this.So how could I join with this. Could you please advise me?I am looking forward to your reply.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service