ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum) ၏ လိုဂိုအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

Top of Form

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum) ၏ လိုဂိုအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

ေန႔စြဲ။ ဇြန္လ -၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူငယ့္အခြင့္အေရး၊ လူငယ့္အသံတို႕ကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္းေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ေစရန္၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္၍ လူငယ္မ်ားေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ လူမႈအေျခစိုက္ ျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရႇင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားရန္၊ ျမန္မာ့လူငယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Youth Civil Society) မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Myanmar Youth Forum) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳေသာ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (Yangon Youth Forum) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုဂိုတစ္ခု လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကပါရန္ လူငယ္အားလံုးအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္သူသည္………
(၁) Yangon Youth Forum ႏွင့္ ၄င္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစမည့္ လိုဂို ျဖစ္ရမည္။
(၂) တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး LOGO (၂) ခု ေရးဆြဲ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
(၃) LOGO မ်ားကို ဇူလိုင္ (၃၁) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ yyfmedia@gmail.com သို႕ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Logo မ်ားကို  Yangon Youth Forum  ၏ Facebook Page(http://www.facebook.com/YangonYouthForum) တြင္ ၾသဂုတ္ (၁)ရက္ ေန႕မွ စတင္၍ တင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လိုဂိုမ်ားအား  လိုဂို ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႕ ၁၂း၀၀ နာရီထက္ ေနာက္က်၍ ေပးပို႕ေသာ လိုဂိုမ်ားအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

Yangon Youth Forum သည္ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ရည္႐ြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္္းမဟုတ္ပဲ၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူငယ့္အသံမ်ား ေပၚထြက္ေရး ကို ေရွးရႈၿပီးက်င္းပမည့္ လူငယ္အက်ိဳးျပဳ ပြဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ လိုဂိုၿပိဳင္ပြဲဝင္သူအား အသိအမွတ္ျပဳ Yangon Youth Forum Logo Creator Certificate ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို yyfmedia.@gmail.com --- ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္
09-421036631,09402519173,09-450016973,09420018867,09448044225,0943209553--- သုိ႕ ဆက္သြယ္ေမးျမနး္ႏုိင္ပါသည္။

We also want to invite all of the Myanmar Youths to participate in forum and please visit to our facebook page(http://www.facebook.com/YangonYouthForum)to show your concern by clicking "Like".

 

Media & Public Relations Committee
Yangon Youth Forum ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕

 

Views: 346

Attachments:

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service