ညင္သာေျပျပစ္စြာ သေဘာမတူျခင္း (You May Be Right! By Guy Perring)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္တဲ့အခါ အစည္းအေ၀းထုိင္ရမယ္၊ အစည္းအေ၀းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ဘယ္ အခန္းက႑ က တက္ရမွာလဲ၊ ဦးေဆာင္က်င္းပသူလား၊ မွတ္တမ္းလိုက္သူလား ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္လား အခန္းက႑ေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ အစည္းအေ၀းအဖြင့္အပိတ္ စကားေျပာရမယ္၊ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ နဲ႕ အခ်ိန္မွန္ေအာင္ ထိန္းေပးရမယ္၊ တက္ေရာက္သူအားလံုး ပါ၀င္ေျပာဆိုႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး ေပးရမယ္။ တက္ေရာက္သူဆိုရင္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ရမယ္၊ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္ရမယ္၊ ၾကားျဖတ္ေျပာဖို႕ လိုအပ္လွ်င္လည္း ယဥ္ေက်းစြာ ၾကားျဖတ္ေျပာဆိုတတ္ရမယ္၊ ယဥ္ေက်းစြာ သေဘာတူေၾကာင္း သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာတတ္ရမယ္၊ နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းခံတတ္ ရမယ္။

 

အရင္ဆံုး ယဥ္ေက်းစြာ ၾကားျဖတ္ေျပာနည္းကို ေလ့လာၾကရေအာင္။ ၾကားျဖတ္ေျပာရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ ႐ႈျမင္ပံုေတြကို ေျပာခ်င္လို႕ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္က ေျပာေနတာကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း သိခ်င္လို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာပံုေျပာနည္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါတယ္။

 

ဥပမာ

 

Can I come in here? ဒီေနရာမွာ တစ္ခြန္း၀င္ေျပာလို႕ ရမလားမသိဘူး။

Can I just…..? …..၊ တစ္ခုေလာက္ ေျပာလို႕ရမလား။

Excuse me, may I just…? တဆိက္ေလာက္ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာလို႕ရမလား။

I’m sorry to interrupt…… ၾကားျဖတ္ေျပာရတာ ေဆာရီးပါ။

 

သင့္အလွည့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကို ေျပာေနတုန္းမွာ ၾကားျဖတ္ေျပာဖို႕ တစ္ေယာက္ေယာက္က ခြင့္ေတာင္းလာရင္ ၾကားျဖတ္မခံဘဲ ဆက္ေျပာခ်င္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ၾကားျဖတ္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကေတာ့ -

 

If you could let me continue. ဆက္ေျပာခြင့္ျပဳပါ။

No, wait a moment. ခဏေလးေစာင့္ေပးပါ။

May I just finish? စကားလက္စကို ဆံုးေအာင္ ေျပာလိုက္မယ္ေနာ္။

 

ဒီစကားေတြကို ေျပာရာမွာ အသံနိမ့္ျမင့္နဲ႕ အတိုးအက်ယ္ကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္နဲ႕ အဆင္ေျပေအာင္ သံုးတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ေလသံ မၾကမ္း မ႐ိုင္း ေစဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အျခားနယ္ပယ္တစ္ခုကေတာ့ အစည္းအေ၀းအတြင္းမွာ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာခ်င္တဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာမတူေၾကာင္း မေျပာမီ တစ္ဘက္က ေျပာလာတဲ့ အခ်က္ကို အသိအမွတ္ ျပဳေပးဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ

 

That’s a good point, but………………..  အခုေျပာသြားတာေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ..

I can see your point of view, but………………….. လူႀကီးမင္းရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ..

You may be right, but....... လူႀကီးမင္း မွန္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ..

 

သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကားရာမွာ မၾကမ္းေစ၊ မ႐ိုင္းေစဖို႕ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ might ႏွင့္/သို႕မဟုတ္  won’t........? ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ “That would be time-consuming.” (အဲဒီလိုဆိုရင္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္မွာေပါ့) လို႕ ေျပာခ်င္တယ္။ သို႕ေသာ္ ဒီအတုိင္း ေျပာလိုက္ရင္ ဒဲ့ဒိုးျဖစ္လြန္းအားႀကီးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

 

That might be time-consuming. အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားႏုိင္မယ္ထင္တယ္ေနာ္။

Won’t that be time-consuming? အခ်ိန္ေတြ ကုန္မသြားႏုိင္ဘူးလား။

 

တစ္ခါတစ္ရံ လံုး၀သေဘာမတူေၾကာင္းကို အခုိင္အမာ ေျပာခ်င္တာလည္း႐ွိတတ္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ အခုလို ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

 

I totally disagree. ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မကေတာ့ လံုး၀ သေဘာမတူပါဘူး။

I’m sorry, but I couldn’t disagree more. စိတ္မေကာင္းေပမယ့္ သေဘာတူလို႕ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ပါဘူး။

You must be joking!! ေနာက္ေနတာထင္တယ္။ (လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာတဲ့ အခါမွာသာ သံုးပါ။)

 

အစည္းအေ၀းမွာ သေဘာမတူေၾကာင္းခ်ည္းဘဲ ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ သိပ္ၿပီး အျပဳသေဘာမေဆာင္ဘူး၊ အျပဳသေဘာ ရလဒ္လည္း ထြက္ေပၚႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ႐ွင္းလင္း ထိေရာက္စြာ ေျပာႏုိင္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ပထမဆံုး နိဒါန္းပ်ိဳးရမယ္။

 

I tend to feel that ….. ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ စိတ္ထဲမွာ ေတြးမိတာကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ….

It seems to me that ….. ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ထင္တာကေတာ့ ….

I think/feel/believe ….. ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ေတြးမိ/ခံစား/ယံုၾကည္တာကေတာ့ ….

My view is that ........ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ အျမင္ကေတာ့ ….

 

အစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ အျခားသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေတာင္းခံရပါမယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အျမင္ကို သိႏုိင္ဖို႕နဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမႈ ရဖို႕ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြေျပာလို႕ရပါတယ္။

 

What’s your reaction to that, Peter? ပီတာ၊ ခင္ဗ်ားက အဲဒါကို ဘယ္လို ျမင္သလဲ။

How do you feel about that, John? ဂြၽန္၊ ခင္ဗ်ားက အဲဒီအေၾကာင္းကို ဘယ္လို သေဘာရသလဲ။

Simon? (your voice should rise) ဆိုင္မြန္၊ ခင္ဗ်ားကေရာ (အသံကို နိမ့္ရာမွ ျမင့္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။)

 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေျပာေျပာၾကားၿပီးေသာအခါ အၾကံျပဳခ်က္၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဝါက်မ်ားကိုသုံးျပီးေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 

I propose/recommend …. ကြၽန္ေတာ္အဆိုျပဳ/အၾကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ….

Why don’t we ….  ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဒီလိုလုပ္ၾကမလား။

How about--------(+ing)? ……. ဒီလိုလုပ္ရင္ေရာ ဘယ္နဲ႔ေနမလဲ။

The only alternative is........ အျခားေ႐ြးစရာနည္းလမ္း တစ္ခုဘဲ ႐ွိပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ...

(Guy Perring ၏  You May be Right အားဆီေလ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/you-may-be-right မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။


Views: 5114

Reply to This

Replies to This Discussion

အက်ိဳးရွိေစတဲ့ ပိုစ္တစ္ခုပါ။။
ေက်းဇူးပါ MmNetwork..

What a good lesson!

We can apply correctly.

Please post me more.

I offer my appreciation to you.

Thanks for sharing.

thank so much , for all .
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားပါမည္

သိပ္ ေကာင္းပါတယ္ ဆက္ျပိးေရးတင္ ပါလို႔ ေျပာပါ ရေစ။

Useful for me. Thanks.

  I like ur post and thanks for share.

ေက်းဇူးတင္ ပါ သည္

အေပၚမွာရွင္းျပသြားတာေတြအားလံုးေကာင္းပါတယ္..ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္.. ဒီတစ္ေနရာမွာ... I’m sorry, but I couldn’t disagree more. စိတ္မေကာင္းေပမယ့္ သေဘာတူလို႕ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ပါဘူး။..>>> အဲဒီ sentence က


"I'm sorry, but i couldn't agree more." လို႔ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါ တယ္... ရွင္းျပေပးပါဦးေနာ္.. နားမလည္လို႔ပါ..

I couldn't agree more = I totally agree with you (see examples on the web)
I couldn't disagree more = I totally disagree with you (see examples on the web)

ခုလိုသိရလို႕  ေက်းဇူးပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service