မိတ္ဆက္ၾကရေအာင္ !!သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ... ဒီ Myanmar Network မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ပိုျပီးတိုးလာေအာင္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ၾကရေအာင္။

ဥပမာ..နာမည္ေလးရယ္ ဘယ္မွာေနတယ္ဆိုတာရယ္ ေက်ာင္းသူ၊သားလား အလုပ္လုပ္ေနတာလားဆိုတာေလးရယ္ ဘာေလးေတြညာေလးေတြကို စိတ္ဝင္စားတယ္ေလးရယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါဆိုရင္ ဒို႔ေတြ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ပိုသိလာမယ္ ျပီးေတာ့ ဒို႔ေတြ ဝါသနာတူတာေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ေလ။

အီးေမး ၊ ဖုံးအမွတ္၊ လိပ္စာအတိအက် အစရွိသည္တို႕ကို အမ်ားသိေစရန္ တင္ထားျခင္းမျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အီးေမး၊ ဖုံးအမွတ္၊ လိပ္စာအတိအက်ကို တင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ကိစၥအဝဝသည္ တင္ထားေသာအသင္းဝင္၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ Admin Team အားအသိေပးလိုသည္မ်ားကို ေၾကျငာခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း စကားဝိုင္း တြင္သာေရးပါရန္ အသိေပးပါသည္။

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service