လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္အထူးသင္တန္း Maybank-CVT (2nd Batch) အတြက္သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း ================================ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ (သို႔) ဆယ္တန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာပညာ သင္ယူခဲ့ျပီး၊…

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္အထူးသင္တန္း Maybank-CVT (2nd Batch) အတြက္သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း
================================

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ (သို႔) ဆယ္တန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာပညာ သင္ယူခဲ့ျပီး၊ သက္ေမြးပညာသင္တန္္း တက္ေရာက္လိုေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြေနေသာ လူငယ္မ်ား အတြက္ CVT Myanmar တြင္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္ပညာ (စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔) တဆက္တည္းသင္ယူနိုင္မည့္ ကာလတို သင္တန္းကို စတင္ေလွ်ာက္ထားနိင္ပါျပီ။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သြယ္တန္္းတပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို CVT Myanmar မွ စာေတြ႔နွင့္လက္ေတြ႕ ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလ (၆လ) အထိ သင္ယူျပီး၊ NSSA-level 1,2 စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ပါက စံ နႈန္းသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္မ်ားကိုပါ ရရွိနိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းအတြက္ Maybank မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ CVT Myanmar အေနနွင့္ အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းစရာမလိုပါ။ သင္တန္းကာလ အတြင္း ခရီးစရိတ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

သင္တန္းျပီးဆံုးျပီး စာေမးပြဲေျဖဆုိေအာင္ျမင္ပါက Center for Vocational Training (CVT) နွင့္ National Skill Standard Authority (NSSA) အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္္းဆင္းလက္မွတ္အား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင္တန္းခ်ိန္- (8:00am-4:45pm)
  • အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္- 16 နွစ္မွ 22 နွစ္
  • သင္တန္းေနရာ- CVT Myanmar
  • ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္- 21 May 2018 (ညေန ၅နာရီ)
  • ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရက္- 26 April 2018 မွ 21 May 2018 အထိိ
  • သင္တန္းကာလ- June 2018- December 2018 (တနလၤာ - ေသာၾကာ- တစ္ပတ္ ၅ ရက္)

(အေျခခံပညာေရး ဆယ္တန္း(သို႔) ဆယ္တန္းနွင့္ ညီမွ်ေသာ ပညာေရးအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတစ္ခုခု ကို လူေတြ႔ ေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ တပါတည္း ယူေဆာင္လာ ရပါမည္။)
ဤသင္တန္းသည္ CVT နွင့္ Maybank တို႔မွဖြင့္လွစ္ေသာကာလတိုအထူးသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ရံုးခ်ိန္အတြင္းတြင္ "၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ” အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါရံုး၌ လာေရာက္ထုတ္ယူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ရန္ ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းရန္ လိပ္စာ -
အမွတ္ (၄၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းရံုး၊ တတိယထပ္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။
ဖုန္း - ၀၁၃၈၃၆၇၆၊ ၀၉၇၃၁၆၆၂၀၆
Email – publicrelationscvt@gmail.com
Website – www.cvt-myanmar.com

Views: 72

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service