သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားေခၚယူျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားေခၚယူျခင္း

အေၾကာင္းအရာ

မာစီေကာျမန္မာသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသတြင္း လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူ အေယာက္ (၂၀) ေယာက္ကို ေခၚယူရန္ ရွိပါသည္။ ဤ ေဒသတြင္းေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္သည္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္သူမ်ားသည္ မာစီေကာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈသဟဇာတျဖစ္စြာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးသင္တန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ အေျချပဳ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး သင္တန္း တတ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္ သာမက မိမိေဒသတြင္း သြားရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

မာစီေကာအေၾကာင္း

မာစီေကာျမန္မာသည္ လူမႈစီးပြားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေသာ၊ တရားမွ်တ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း  တည္ေဆာက္ကူညီျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်လာေစရန္ မာစီေကာ ရပ္တည္ေနပါသည္။ အားနည္းျပိဳလဲေနေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အေနအထားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဖက္သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းေရြ႕ေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသာမက ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရွာေဖြအလုပ္လုပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ မာစီေကာအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကမာၻႀကီး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ အျမဲတေစ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပုဂၢလိက၊ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ အားလံုးအတူတကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အတူ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူမူ႔စီးပြားေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေသာ၊ တရားမွ်တ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေပၚထြန္းလာမည္ကို မာစီေကာ ယံုၾကည္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ေဒသတြင္းရွိ ကြဲျပားစံုလင္ေသာ လူ႕မႈ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို တြန္းအားေပးေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဒသတြင္းျဖစ္ပြား ေလ ့ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ျပႆနာတြင္ပါဝင္ေသာ လူအုပ္စုမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္၊
  • အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက မည္ကဲ ့သို႔ပါဝင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္။

 

ေဒသအတြင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္ဆင့္

(၁) ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ေခၚယူျခင္း

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း (၅) ရက္ မလုပ္ေဆာင္မွီ ဆံုမွတ္စီမံကိန္းမွ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမည့္သူမ်ားကို ဆံုမွတ္ စီမံ့ကိန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဖူးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)  အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ၅ ရက္တာသင္တန္း

ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ မွ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမည့္ ဦးေရ (၂၀) ဦးမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာမ်ားရရွိရန္ ႏွင့္ သူတို႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နားလည္သိရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေခၚယူမည့္လူဦးေရ

ျပည္နယ္/တိုင္း

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမည့္ၿမိဳ႕နယ္

အခ်က္အလက္ေကာက္ရန္ ေခၚမည့္လူဦးေရ

မွတ္ခ်က္

မႏၱေလးတိုင္း

မိတၳီလာႏွင့္္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕

၄ ဦး

၂ ၿမိဳ႕နယ္သာ စာရင္းေကာက္ရမည္

ရွမ္းျပည္နယ္

လားရွိဳး၊ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုန္း၊ ပင္ေလာင္း၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာႏွင့္ ဖယ္ခံု

၈ ဦး

၇ ၿမိဳ႕နယ္သာ စာရင္းေကာက္ရမည္

မြန္ျပည္နယ္

က်ိဳက္မေရာႏွင့္ ေရး

၄ ဦး

၂ ၿမိဳ႕နယ္သာ စာရင္းေကာက္ရမည္

ကရင္ျပည္နယ္

ေကာ့ကရိတ္

၄ ဦး

၁ ၿမိဳ႕နယ္သာ စာရင္းေကာက္ရမည္

 

(၄) ျပန္္္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ တတိယအပတ္မွ ေအာက္တိုဘာ တတိယအပတ္အထိ အခ်က္အလက္ေကာက္ ယူျခင္း (တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၄ ရက္) ရက္ၾကာေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ (၂) ရက္တာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီစဥ္ကို အဖြဲ႕လိုက္ သင္တန္းဆရာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ကို သင္တန္းဆရာ ႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီး သင္တန္းဆရာမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ား အစီရင္ခံစာေရးရန္အတြက္  အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၅) အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း

A4 စာမ်က္ႏွာ (၃-၅) မ်က္ႏွာ ရွည္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္ (၁) ေစာင္ ျဖင့္ (၁၂) ေစာင္ကို ျပင္ဆင္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။        ။ မာစီေကာ (ျမန္မာ) မွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပံ႔ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁) ခရီးသြားစရိတ္

၂) စားစရိတ္

၃) Honorarium 

၄) တည္းခိုစရိတ္

၅) လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ

 

ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္

၁) မာစီေကာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈသဟဇာတျဖစ္စြာေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးသင္တန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ အေျချပဳ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး သင္တန္း တတ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္

၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ရွိသူျဖစ္ရမည္

၃) မိမိေဒသတြင္း သြားရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို သိရွိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရမည္(အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသျဖင့္)

၄) လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ ပါဝင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္ 

၅) ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္

၆) ေျပာဆိုဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္

 

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက

အထက္ပါေဖာ္ျပေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားသည္ CV form ( ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ) ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ား သို႔မဟုတ္                                mm-hr@mercycorps.org သို႔ (၁၀.၈.၂၀၁၈)  ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္ႀကီး       - မာစီေကာရံုး၊ အမွတ္ လ/၁၉၄၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။                 ခြန္သက္ပိုင္ေထြး - ၀၉၄၂၈၃၁၇၇၄၂  

မႏၱေလးၿမိဳ႕       - မာစီေကာရံုး၊ အမွတ္ H -3, နဝရတ္အိမ္ရာ၊ လမ္းသြယ္ (၁) ၊ ၃၄×၃၅ လမ္းႏွင့္ ၆၈×၆၉             လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။ ေက်ာ္လြင္ - ၀၉၉၇၄၁၀၈၂၂၉

ေမာ္လၿမိဳင္       - MINA Office - ဦးဇိနဘုရားလမ္း၊ ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီရံုး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။                           ဦးခင္ေမာင္တင့္ - ၀၉၉၇၅၉၉၀၆၀၉

ဘားအံ           - ဦးျမတ္စိုး ဒု- ဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္၊            အိမ္အမွတ္ ၅/၅၁၄၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၅၈၂၁၈၄၂    

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

ကိုေက်ာ္လြင္ (၀၉-၉၇၄၁၀၈၂၂၉)

မနန္းႏုနုရီ (၀၉-၄၁၀၀၈၄၈၀) တို႔အား ေမးျမန္းစံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။

 

Views: 79

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service