ႏိုင္ငံၿခားမွာအလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္

က်ြန္ေတာ္ဒီပို.စ္ေလးမွာႏိုင္ငံၿခားသြားဖို.ၿပင္ဆင္ေနသူေတြအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးအခ်က္အလက္ေလးေတြကိုသိသမ်ွတင္ၿပေပးသြား
ပါမယ္။

မေလးရွား

မေလးရွားကေတာ.ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုေအးဂ်င္.မွတစ္ဆင္.ထြက္ၿကတာမ်ားပါတယ္။မေလးရွားမွာအလုပ္လုပ္ဖို.ၿကိဳးစားတယ္ဆို
ရင္ေသခ်ာစံုစမ္းဖို.အေရးၿကီးပါတယ္။မေလးနဲ.ပါတ္သက္လို.ၿကားရသိရတာေတြအရကေတာ.သိပ္မေကာင္းပါဘူး၊အထူးသၿဖင္.မိန္းခ
ေလးေတြလံုး၀မသြားသင္.ပါ။ႏိုင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားအေပၚမွာလူမွဳေရးခ်ိဳးႏွိမ္မွဳေတြရွိတာ၊လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်စရာမရွိတာေတြေၿကာင္.
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင္.မေရြးခ်ယ္သင္.ပါ၊ေယဘူယ်အားၿဖင္.အလုပ္အကိုင္အခြင္.အလမ္းသိပ္မေကာင္းပါ။အလုပ္အမ်ားစုကလည္း
သာမာန္အလုပ္ၿကမ္းမ်ားႏွင္.ေအာက္ေၿခသိမ္းသာမ်ားပါတယ္။ထူးဆန္းစြာအခြင္.အလမ္းေကာင္းစြာနဲ.ကမ္းလွမ္းလာတဲ.အလုပ္ဆိုပါ
လ်ွင္လည္းေသခ်ာစံုစမ္းေမးၿမန္းသင္.ပါတယ္။ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္Engineer,EngineeringTechnicianအစရွိသည္ၿဖင္.ေခၚ
သည္မ်ားလည္းေသခ်ာစံုစမ္းေမးၿမန္းသင္.ပါတယ္၊ေအးဂ်င္.မ်ားကိုအားနာစရာမလုိပါ၊တစ္ကယ္ကိုယ္ဒုကၡေရာက္ရင္မိေ၀းဘေ၀းနဲ.
ဘယ္သူမွကယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ေအးဂ်င္.သားေကာင္ၿဖစ္ခဲ.ရသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ.ပါၿပီ။

စင္ကာပူ

စင္ကာပူကေတာ.ၿမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိၿပီးကိုယ္.တိုင္းၿပည္မွာေနရသလိုနဲ.သိပ္မၿခားတဲ.ႏိုင္ငံပါ။အလုပ္အကိုင္အခြင္.အလမ္းမွာ
လည္းအေရွ.ေတာင္အာရွနဲ.တစ္ၿခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္သာပါတယ္။ဒီေနရာမွာအားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ရွိတာမို.ႏွိဳင္းယွဥ္ေၿပာပါမယ္။
အလုပ္အကိုင္အားၿဖင္.စင္ကာပူကိုကိုယ္တိုင္လာရွာၿကသူမ်ားရွိသလို၊ေအးဂ်င္.ႏွင္.လာသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ေအးဂ်င္.ႏွင္.လာသူ
ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုမွာပညာအရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍work permit ႏွင္.s-pass ဆိုၿပီးကြဲသြားပါတယ္။ work permit က
ေတာ.ပညာအရည္အခ်င္းသိပ္မလိုပဲမည္သူမဆိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးလစာကS$1000ေအာက္မွာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။S-pass က
ေတာ.စင္ကာပူအလုပ္သမား၀န္ၿကီးဌာနကသတ္မွတ္ထားတဲ.အတိုင္းဆိုရင္S$1800အနည္းဆံုးရရမွာၿဖစ္ပါတယ္။သို.ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ.ေသာcompanyမ်ားႏွင္.agentမ်ားကေတာ.လက္တစ္လံုးၿခားသေဘာတူညီမွဳမ်ားနဲ.ၿပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကိုရွာေဖြခန္.ထား
ၿကပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ.ေသာဘြဲ.ရမ်ားလည္းကိုယ္ပိုင္ကြ်မ္းက်င္မွဳမရွိေသာေၿကာင္.work permitအၿဖစ္ႏွင္.လုပ္ၿကရသလို၊တစ္ခ်ိဳ.
လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလည္းပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာလက္မွတ္မ်ားမရွိ၍work permit ႏွင္.ပဲလုပ္ေနရသူမ်ားရွိပါတယ္။
အမ်ားစုကေတာ.သေဘၤာက်င္းလိုမ်ိဳး၊Engineering workshopေတြႏွင္.private limited Engineering Sub Conေတြ
မွာလုပ္ၿကရပါတယ္။S-passႏွင္.လာေသာသူမ်ားလည္းရွိၿပီးလစာအၿပည္.ရၿကတဲ.သူေတြရွိသလိုနားလည္မွဳနဲ.အၿပည္.မရသူေတြ
လည္းရွိပါတယ္။Agentေပၚမူတည္ၿပီးကြာသြားတာၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထိုသူမ်ားကေတာ.မ်ားေသာအားၿဖင္.Engineeringလုပ္ငန္းေတြ
မွာရတာမ်ားၿပီးHotel & Restaurantေတြမွာရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။၎S-passရသူမ်ားကေတာ.MOMမွထုတ္ေပးတဲ.IPA
(In-Principle Approval )က်ၿပီးမွလာသူေတြၿဖစ္လို.ကိုယ္တိုင္လာရွာသူေတြထက္စာရင္Riskနည္းပါတယ္။ကိုယ္တိုင္လာရွာသူ
ေတြကေတာ.စစခ်င္းဗီဆာတစ္လစရၿပီးသက္တမ္းတိုးရင္ေနာက္တစ္လရပါေသးတယ္။စုစုေပါင္းႏွစ္လအတြင္းမွာေန.စဥ္ထုတ္
The Straits Timesသတင္းစာနဲ.websiteေတြမွာေၿကာ္ၿငာထားတဲ.အလုပ္ေၿကာ္ၿငာေတြကိုၿကည္.ၿပီးကိုယ္နဲ.ကိုက္ညီတာကိုemail
ကေနေလွ်က္ရပါတယ္။ေၿကာ္ၿငာမွာေဖာ္ၿပထားတဲ.ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုတိုက္ရိဳက္ဆက္သြယ္ၿပီးစံုစမ္း၍လူေတြ.အင္တာဗ်ဴးသြားဖို.ၿကိဳး
စားရပါတယ္။အင္တာဗ်ဴးေတြေအာင္ရင္၊သူတို.ကၿကိဳက္ရင္ဆက္သြယ္ၿပီးတိုက္ရီဳက္ခန္.ထားပါတယ္။အလုပ္ရရံဳႏွင္.မၿပီးေသးပါ။
MOMကိုဆက္တင္ရပါတယ္၊ယခင္ကေတာ.ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ေစာင္.ရၿပီးယခုေတာ.တစ္လလို.ၿကားမိပါတယ္။MOMကစစ္ေဆးလို.
ေလွ်က္ထားသူရဲ.ပညာအရည္အခ်င္း၊အေတြ.အၿကံဳႏွင္.ခန္.အပ္ထားတဲ.ရာထူး၊လစာတို.ကိုစိစစ္ၿပီးခန္.အပ္သင္.သူလို.ဆံုးၿဖတ္ရင္
Approveလုပ္ပါတယ္။အဲဒါၿပီးရင္ေဆးစစ္ရပါတယ္။ေဆးစစ္လႊာကိုMOMကိုတင္ၿပၿပီးကိုယ္.ရဲ.အလုပ္သမားကဒ္ကိုထုတ္ရပါတယ္။
Social visitနဲ.လာရွာၿကသူအမ်ားစုကေတာ.Engineerမ်ားကEngineeringလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊Geologistမ်ားက
Surveyingလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္.ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရၿကပါသည္။မိမိတို.ရဲ.ပညာအရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီးေဆး
ရံဳမ်ား၊စက္ရံဳမ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ရံဳး၀န္ထမ္းမ်ား၊စာရင္းကိုင္မ်ားစသည္ၿဖင္.လုပ္ကိုင္ရရွိႏိုင္ၿကပါတယ္။
အလုပ္လုပ္ရာမွာလည္းကိုယ္.အရည္အခ်င္းႏွင္.ရာထူးေပၚမူတည္၍လုပ္ကိုင္ရေသာေၿကာင္.အၿခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေအာက္ေၿခသိမ္း
လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားထက္သာပါတယ္၊ဒါေပမယ္.ေငြရရွိမွဳေပၚမူတည္တြက္ခ်က္လွ်င္ေတာ.အေၿဖကြာႏိုင္ပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ.မိန္းခေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းေအးဂ်င္.မွတဆင္.အိမ္အကူအလုပ္ကိုလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၿကၿပီးေယဘူယ်အားၿဖင္.
လစာS$350/400ရၿကပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ.အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းပြဲစားစကားနားေယာင္ၿပီးဒီေရာက္မွအိမ္အကူလုပ္ရမယ္ဆိုတာသိရ
တဲ.သူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ေသခ်ာစံုစမ္းၿကဖို.လိုပါတယ္။လတ္တေလာစင္ကာပူမွာအလုပ္အကိုင္မ်ားေအးေနေသးၿပီးပြဲစားႏွင္.လာသူ
မ်ားသာအ၀င္ရွိေၿကာင္းသိရပါတယ္။အလုပ္အကိုင္အေၿခအေနကိုစင္ကာပူေန.စဥ္သတင္းစာမ်ားႏွင္.အလုပ္ရွာအင္တာနက္စာမ်က္
ႏွာမ်ားမွာေလ.လာသိရွိႏိုင္ပါတယ္။လအနည္းငယ္ေႏွာင္.ေႏွးခဲ.ေသာPRေလွ်က္ထားၿခင္းမ်ားလည္းယခုအခါပံုမွန္လည္ပါတ္လာၿပီး
e-appointment dateမ်ားလည္းယခင္လိုႏွစ္လခန္.ၿပန္လည္ေစာင္.စားေနရၿပီလို.သိရပါတယ္။


ဂ်ပန္၊ကိုရီးယား

ၿကားရေသာသတင္းမ်ားႏွင္.လက္ေတြ.လုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားရဲ.အဆိုအရအလုပ္ခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားၿပီးနားေနခ်ိန္အေတာ္နည္း
ၿပီးလုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားမွာလည္းေအာက္တန္းအလုပ္မ်ားသာမ်ားသည္လို.သိရပါတယ္။ပိုက္ဆံေတာ.လုပ္ႏိုင္သေလာက္ရသည္
လို.ဆိုပါတယ္။ပြဲစားခကလည္းသိန္းရာခ်ီေစ်းေပါက္ပါတယ္။

ထိုင္း

ထိုင္းကိုေတာ.ေအာက္လမ္းကသြားသူေတြသာမ်ားၿပိီးေအာက္ေၿခအလုပ္မ်ားသာမ်ားပါတယ္။Engineer အလုပ္ႏွင္.အခြင္.အလမ္း
မ်ားတခါတရံရွိတတ္ပါသည္။


ဘရဴႏိုင္း

ဘရဴႏိုင္းကေတာ.Engineeringနဲ.ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ား၊အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင္.Hotel,Restaurantႏွင္.ဆိုင္ေသာအလုပ္မ်ားအခြင္.
အလမ္းရွိပါသည္။ဘရဴႏိုင္းေငြသည္စင္ကာပူေငြႏွင္.တန္းတူၿဖစ္သည္။ေအးဂ်င္.ရွားပါးေသာ္လည္းဘရဴႏိုင္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား
မွတစ္ဆင္.ေခၚယူမွဳမ်ားရွိသည္လို.သိရပါတယ္။
မွတ္ခ်က္

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္စာေရးသူသိသမွွ်ကိုမွ်ေ၀ၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီးမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်မရည္ရြယ္ပါ။

စင္ကာပူႏွင္.ပါတ္သက္၍ေအာက္ပါwebsiteမ်ားတြင္သြားေရာက္၍updateသတင္းမ်ားကိုကဏၭအလိုက္ေလ.လာႏိုင္ပါသည္။

www.mom.gov.sg
www.ica.gov.sg
www.todayonline.com
www.st701.com
www.jobdb.com

Views: 688

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Comment by zaw oo on December 6, 2013 at 10:49

ေက်းဇူးပါ သတင္းအခ်က္အလက္က လူတိုင္းရဲ႕ဘဝတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။

Comment by Nang Hla Kyi on March 10, 2012 at 15:51

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Comment by oonphyo on December 20, 2011 at 15:57

ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း

Comment by Silly Fools on April 4, 2010 at 15:55
ကိုျဖိဳးသူ အခုလို အခ်ိန္ယူျပီး သိတာေလးေတြ ရွင္းျပေပးတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္.
က်ြန္ေတာ္သိတာေလးေတြကေတာ့ ...

စင္ကာပူဆိုရင္ေတာ့ ပြဲစားသတိထားပါလို႕ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္. တိုင္းတပါးလူမ်ိဳးျခား ေတြထက္ေတာင္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ကုတ္ေသြးစုတ္တာေတြ ခဏခဏေတြ႔ေနရလို႔ပါ.

မေလးရွားကေတာ့ အလုပ္သြားမလုပ္သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါ. (က်ြန္ေတာ့္ အျမင္ပါ)

ထိုင္းကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါတယ္. ထ္ိုင္းလိုေျပာတတ္ရင္ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့. တရားဝင္ Passport နဲ႕ေနထိုင္ခြင့္ရွိရင္ေတာ့ singapore ေလာက္ ဝင္ေငြမေကာင္းေပမယ့္ ေနေပ်ာ္ပါတယ္.

Korea လဲ Professional လိုင္းကသြားရင္ Korea လိုေျပာတတ္ဖို႔လိုပါတယ္. English က လံုးဝကို သံုးလို႔ မရတာပါ။ ဝင္ေငြကေတာ့ singapore (၁)ဆခဲြေလာက္မ်ားပါတယ္. အလုပ္ရဖို႕လဲ ခက္ပါတယ္.

ဒီႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာေတြ အတြက္ အလုပ္ရွာရတာ အလြယ္ဆံုးကေတာ့ singapore ပါ. ျမန္မာ community ကလဲေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္.

ႏိုင္ငံေတြကို ေရြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ spending power ေလးကို ထည့္စဥ္းစားဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္. ဥပမာ. singapore မွာ ေဒၚလာ(၆၀၀)နဲ႔ အခန္းဌားမယ္ဆိုရင္ သာမန္္အိပ္ခန္း ရမွာျဖစ္ျပီး bangkok မွာဆို ေဒၚလာ(၃၀၀)နဲ႕ condo မွာေနႏိုင္ပါတယ္. korea မွာ ေဒၚလာ(၆၀၀) နဲ႕ဆို individual studio room ရႏိုင္ပါတယ္.

တျခား Ozzie တို႕၊ England တို႔ကေတာ့ အလုပ္သြားလုပ္တဲ့သူေတြ အတြက္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေျပာင္းတဲ့လူေတြမ်ားတာေၾကာင့္ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး

ဘယ္ႏိုင္ငံပဲ သြားသြား english ေတာ့ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္ဖို႕လိုပါတယ္. ေနာင္ဆံုး ရဲတို႕၊ လဝက တို႔နဲ႕ စကားေျပာရရင္ေတာင္ ကိုယ္က english လိုေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ရင္ အမ်ားၾကီး အဆင္ေျပမွာပါ။
Comment by pyae phyo han on April 4, 2010 at 8:57
thanks you very much. give me about information. i want to go to Singapore but i don't know about Singapore.
Comment by sailinn on March 17, 2010 at 17:40
thanks for your reply.
Comment by snow on March 17, 2010 at 17:32
thanks!
Comment by phyothu on March 17, 2010 at 8:11
ok,,I am not so sure details for that field because it is from out of my professional. I'd like to suggest u for your first step. Go and check in www.st701.com and www.jobdb.com for related position and they will mention about requirements and job scope. From there atleas u will know some facts, i believe that. Actually i didn't see those mining job title before.
Comment by sailinn on March 16, 2010 at 17:19
thank for your kindness, if i want to work like geologist without agency (from myanmar) in singapore so what can i do for first step? honestly i want to know what kind of work for geologist there according to i've only mining experience in myanmar.
Comment by phyothu on March 15, 2010 at 15:16
ေမးႏိုင္ပါတယ္ကိုစိုင္းလင္း။ကြ်န္ေတာ္သိတာဆိုေၿဖပါ.မယ္

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service