၂၀၁၁ အတြ​က​္ အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး အိုင္တီ​အလုပ္မ်ား


 

 

အိုင္တီ​လုပ္င​န​္း​အတြ​က​္ ပညာ​ေ​ရး​မွာ​အေ​ျ​ခခ်​ဖို​႔ ေ​တြး​ေ​န​ပါ​သလား။ ဘယ္ဘာ​သာ​ရ​ပ​္ေ​တြ​ကို​ေ​လ့​လာ လိုက္စား​ရ​င​္ေ​ကာ​င​္း​မ​လဲ​လို​႔  ေတြေ​ဝေ​န​ပါ​သလား။ ၂၀၁၁  မွာ ဘယ္လုပ္င​န​္းေ​တြ ေ​ရ​ပ​န​္း​အစား​ဆုံး​ျ​ဖ​စ​္ ႏိုင္သ​လဲဆို​တာ​ၾ​က​ည​့္​ၿ​ပီး ဆုံး​ျ​ဖတ္ရင္မေ​ကာ​င​္း​ဘူးလား။

 

အိုင္တီ​လုပ္င​န​္း​ဆို​တာ အလ​ၽွ​င​္ျ​မန္ဆုံး​ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳး​တိုး တ​က​္ေ​န​တဲ့ လုပ္င​န​္း​ႀ​ကီး​တစ္ခု​ျ​ဖစ္လာ​ၿ​ပီ။ ရာ​ေ​ပါ​င​္း ေ​ထာ​င​္ေ​ပါ​င​္းမ်ား​စြာ လုပ္င​န​္း​သ​စ​ ္ေ​တြေ​ပ​ၚ​လာ​သ​လို အိုင္တီ​အတြ​က​္ အလုပ္အ​ကိုင္အ​ခြ​င​့္​အလ​မ​္း ေတြလ​ည​္း အမ်ား​ဆုံး​ျ​ဖစ္လာ​တ​ယ​္။ ၂၀၁၁ မွာ ဘယ​္ လုပ္င​န​္းေ​တြ ထိပ္ဆုံး​ကို​ေ​ရာက္လာႏ​ိုင္ မယ္ထင္သ​လဲ။

 

1.       Database Administrator

 

Data ဆို​တာ လုပ္င​န​္း​တို​င​္း၊ နယ္ပယ္တို​င​္း​နဲ​႔ သီး​ျ​ခား​လြတ္က​င​္း​လို​႔​မ​ရေ​တာ့​ဘူး။ ကု​မၸဏီ အဖြဲ​႕ အစ​ည​္းေ​တြ​အတြ​က​္ မွန္ကန္တဲ့ data ရေ​ရး၊ ျ​ပဳ​စု​ေ​ရး၊ ထိ​န​္း​သိ​မ​္းေ​စာ​င​့္ေ​ရွာ​က​္ေ​ရး ဆို​တာ​ေ​တြ​က အေ​ရး​ပါလာ​တ​ယ​္။ လုပ္င​န​္း​အတြ​က​္ data ေ​တြ​ကို ရ​ယူတ​ယ​္၊ ေ​ပး​ရ​တ​ယ​္၊ သုံး​စြဲ​ရ​တ​ယ​္၊ ျ​ပင္ဆ​င​္ ျဖ​ည​့္​စြက္ရ​တ​ယ​္။ ဒီ​လုပ္င​န​္း​စ​ဥ​္ေ​တြ​အတြ​က​္ database ဆို​တာ​က အေ​ရး​ပါလာ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ DBA လို​႔ေ​ခ​ၚ​တဲ့ Database Administrator ေ​တြ​လို​အပ္လာ​တ​ယ​္။ အိုင္တီ​ေ​လာ​က​မွာ အေ​ရး​အပါ​ဆုံး​နဲ​႔ အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး အလုပ္စာ​ရ​င​္း​ကို ဝင္လာ​တယ​္။ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ တ​စ​္ႏွစ္ကို $65,367 ကေ​န $107,347 ေ​လာက္အ​ထိ ရ​ၾ​က​တ​ယ​္။

 

2.       Network Administrator

 

ကြန္ပ်ဴ​တာ ဟာ့ဒ္ဝဲ​နဲ​႔ ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲ​ဆိုင္ရာ management လုပ္ဖို​႔​နဲ​႔ configuration ေ​တြ​လုပ္ဖို​႔ အတြက​္ Network Administrator ဆို​တဲ့​သူ​ေတြ​လ​ည​္း အမ်ား​ႀ​ကီး​လို​အပ္လာ​တ​ယ​္။ NA ေ​တြ​က network ဆိုင္ရာ လုံ​ၿ​ခဳံ​ေ​ရး၊ ထိ​န​္း​သိ​မ​္းေ​စာ​င​့္ေ​ရွာ​က​္ေ​ရး၊ server ေ​တြ​ကို ျ​ပဳ​ျပင္ေရး၊ IP address ေ​တြ​ကို ခြဲ​ေ​ဝသတ္မွ​တ​္ေ​ပး​ေ​ရး၊ network ေ​တြ​ကို အဆ​င​္ေျ​ပေခ်ာေ​မာ​စြာ အလုပ္လု​ပ​္ႏို​င​္ေ​ရး​တို​႔​အတြ​က​္ တာ​ဝန္ယူ​လု​ပ​္ ကို​င​္ေ​ပး​ရ​တ​ယ​္။ တ​စ​္ႏွစ္အ​တြ​က​္ အေ​ျ​ခ​ခံ​လ​စာ​အေ​န နဲ​႔ NA တ​စ​္ ေယာက္ဟာ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ $49,739 ကေ​န $80,639 ေလာက္ အ​ထိ​ရ​ၾ​က​တ​ယ​္။

 

3.       Project Manager

 

ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲ​ပေ​ရာဂ်က္လုပ္င​န​္းေ​တြ​မွာ လုပ္င​န​္း စဥ္တစ္ခု​လုံး​အတြ​က​္ တာ​ဝန္ရွိ​သူ​လို​႔ေ​ျ​ပာ​ရ​မ​ယ​္။ လုပ္င​န​္း​စ​တင္ခ်ိန္ကေ​န အဆုံး​သတ္ခ်ိန္အ​ထိ တာ​ဝန္ယူ​ရ​တ​ယ​္။ ကို​ယ​့္​ကို အလုပ္အပ္တဲ့ ေဖာက္သ​ည​္ ေက်​နပ္တဲ့​အထိ ရွ​င​္း​လ​င​္းေ​ပး​ရ​တ​ယ​္။  ပေ​ရာဂ်က္တစ္ခု​ကို လု​ပ​္ေ​တာ့​မယ္ဆို​တာ​နဲ​႔ PM တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ ဘယ္အခ်ိ​န​္​ၿ​ပီး​မ​ယ​္၊ ဘယ​္ေ​လာ​က​္ ကုန္က်​မ​ယ​္၊ ဘယ္လို​အရည္အေ​သြး မ်ိဳးေ​တြ​နဲ​႔ ျ​ပ​ည​့္​စုံရ​မယ္ဆို​တာ​ကို တြက္ခ်​က​္ျ​ပႏ​ိုင္ရ​မ​ယ​္။ PM တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ ပင္ကိုယ္အား​ျ​ဖ​င​့္ ေခါ​င​္းေ​ဆာ​င​္ႏို​င​္တဲ့ စြ​မ​္း​အင္ရွိ​သူ​ေ​တြ​ျ​ဖစ္ရ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္။ ကို​ယ​့္​အဖြဲ​႕​ကို ဦး​ေ​ဆာ​င​္ႏိုင္ရ​မွာ​ျ​ဖစ္သ​လို ထိေ​ရာ​က​္ေ​အာ​င​္ စီမံ​ခ​န​္​႔ ခြဲႏ​ိုင္စြ​မ​္း​လ​ည​္း​ရွိ​ရ​မ​ယ​္။ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ PM တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ တ​စ္ႏွစ္ပ်​မ​္း​မ​ၽွ​လ​စာ​ဟာ $84,142 ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။

 

4.       Software Engineer

 

အိုင္တီ​လုပ္င​န​္းေ​တြ​မွာ လူ​ႀ​ကိ​ဳက္အမ်ား​ဆုံး​နဲ​႔ ေ​ရ​ပ​န​္း​အစား​ဆုံး​အလုပ္လို​႔ေ​ျ​ပာ​ရ​မ​ယ​္။ SE တ​စ​္ ေယာက္ဟာ ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲ​နဲ​႔​ပတ္သတ္တဲ့ solution ေ​တြ ကို ထု​တ​္ျ​ပႏ​ိုင္သူ​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ျ​ဖစ္ဖို​႔​လို​ပါ​တယ​္။ ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲ ပ​႐ို​ဂ​ရ​မ​္ေ​ပါ​င​္းမ်ား​စြာ​ကို အသုံး​ျ​ပဳ​သူ​ေ​တြ ေ​တာ​င​္း​ဆိုခ်​က​္ (လို​အပ္ခ်​က​္) အတို​င​္း ျဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ ဒီ​ဇို​င​္း​ထု​တ​္ေ​ပး​ရ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီပ​႐ို​ဂ​ရ​မ​္ေ​တြ​ကို​လ​ည​္း အႀ​ကိ​မ​္​ႀ​ကိမ္အ​ထပ္ထ​ပ​္ error က​င​္း ေ​အာ​င​္၊ အံ​ဝ​င​္ခြင္က်ျ​ဖ​စ​္ေ​အာင္စ​စ​္ေ​ဆး​ရ​တ​ယ​္။ SE တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ဟာ programming language ကို ပို​င​္ႏိုင္က​ၽြ​မ​္းက်​င​္ သူ​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ျ​ဖစ္ဖို​႔​လို​တ​ယ​္။ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ SE တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕​တ​စ​္ႏွစ္ အေ​ျ​ခ​ခံ​လ​စာ $52,356 ကေ​န $80,470 ေ​လာက္အ​ထိ​ရ​တ​ယ​္။

 

5.       Web Developer

 

WD ဆို​တာ တ​က​ယ​္ေ​တာ့ software developer လို​႔ေ​ျ​ပာ​ရင္လ​ည​္း​ရ​တ​ယ​္။ Web page ေ​တြ​နဲ​႔ Web အတြက္သုံး​တဲ့ application ေတြ​ကို​ဆက္စ​ပ​္​ၿ​ပီး​ပုံစံ ထု​တ​္ေ​ပး​ရ​သူ​လို​႔ ေျ​ပာႏ​ိုင္တ​ယ​္။ သူ​ဟာ HTML နဲ​႔ အျ​ခား programming language အေ​တာ​္မ်ားမ်ား က​ၽြ​မ​္းက်င္ဖို​႔​လို​တ​ယ​္။ ကို​ယ​့္ ေဖာက္သည္စိတ္တို​င​္းက် စိတ္ဝင္စား​ဖြ​ယ​္ေ​ကာ​င​္း​တဲ့ web site တစ္ခု​ကို​ဖန္တီး ေ​ပး​ရ​မွာ​ျ​ဖစ္တဲ့​အတြ​က​္ အႏ​ု​ပညာ၊ အတတ္ပ​ညာ အေ​ျ​ခ​ခံ​ေ​ကာ​င​္း​သ​င​့္​တ​ယ​္။ Java, Peril, Python, Ruby, PHP စ​တဲ့​ programming အပို​င​္းေ​တြ​ကို ႏွံ​႔ႏ​ွံ​႔​စပ္စ​ပ​္ သိ​ထား​ရမ​ယ​္။ အိုင္တီ​ေ​လာ​က​မွာ WD ေ​တြ​အရ​မ​္း​လို​ေ​န​ပါ တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​လ​ည​္း အနာ​ဂတ္အ​တြ​က​္ အလား အလာ​အေကာင​္း​ ဆုံး​အလု​ပ​္ေ​တြ ဆက​္ျ​ဖ​စ​္ေ​န​ဦး​မွာ ေ​သခ်ာ​တ​ယ​္။ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ​ေ​တာ့ တ​စ​္ႏွစ္အေ​ျ​ခ​ခံ လ​စာ $52,000 ကေ​န $92,000 ေလာက္အ​ထိ​ရ​တ​ယ​္။

 

6.       System Analyst

 

System တစ္ခု​ရဲ​႕ ပ​န​္း​တိုင္ဟာ​ဘာ​လဲဆို​တာ သူ​ေ​ကာ​င​္းေ​ကာ​င​္း​သိ​သ​လို ကို​ယ​့္​ကု​မၸဏီ​မွာ ဒီ system နဲ​႔ ဘယ္လို run ရ​မ​ယ​္၊ ဘယ္လို​စီမံ​ခ​န​္​႔​ခြဲ​ရ​မ​ယ​္၊ ကိုင္တြ​ယ​္ေျ​ဖ​ရွ​င​္း​ရ​မယ္ဆို​တာ ေ​ကာ​င​္း ေကာ​င​္း သေ​ဘာ​ေ​ပါက္ထား​သူ​ေ​တြ​ျ​ဖစ္တ​ယ​္။ System တစ္ခု ကို ေ​ရး​ဆြဲ​ရာ​မွာ​လ​ည​္း သူ​ဟာ ပ​န​္း​တိုင္ကို​ေ​ရာက္တဲ့အထိ ကိုင္တြ​ယ​္ေျ​ဖ​ရွ​င​္း​ဖို​႔ တာ​ဝန္ရွိ​သူ​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ျ​ဖစ္တ​ယ​္။ SA တ​စ​္ေ​ယာက္ ရဲ႕အလုပ္ဟာ system တစ္ခု​ရဲ​႕ input လ​ည​္းျ​ဖစ္တ​ယ​္၊ processing လ​ည​္း ဟုတ္တ​ယ​္၊ output လ​ည​္းျ​ဖ​စ​္ႏိုင္တ​ယ​္။ System တစ္ခု​ကို ကုန္က်​စ​ရိတ္အ​န​ည​္း​ဆုံး​နဲ​႔ အထိ​ေ​ရာက္ဆုံး ျ​ဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ တာ​ဝန္ရွိ​သူ​လ​ည​္းျ​ဖစ္တ​ယ​္။ ဒီ​ေ​ခတ္မွာ SA တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ ေ​ခတ္အ​စား​ဆုံး programming language ေ​တြ​လ​ည​္း​တတ္ထား​ရ​မ​ယ​္၊ multimedia နဲ​႔ အင္တာ​နက္ကို​လ​ည​္း က​ၽြ​မ​္းက်င္စြာ အသုံးခ်ႏ​ိုင္သူ ေ​တြ​ျ​ဖစ္ရ​လိမ​့္​မ​ယ​္။ အေ​မ​ရိ​ကန္မွာ တ​စ​္ႏွစ္အေ​ျ​ခ​ခံ လ​စာ $43,473 ကေ​န $68,901 ေ​လာက္အ​ထိ​ရ​တ​ယ​္။ ထိပ္တ​န​္း​အဆ​င​့္​လို​႔ေ​ျ​ပာႏ​ိုင္တ​ယ​္။

 

7.       Application Developer

 

Application ေ​တြ​ကို ဖန္တီး​ႏိုင္စြ​မ​္း​ရွိ​သ​လို develop ျ​ဖ​စ​္ေ​အာင္လ​ည​္း စြ​မ​္းေ​ဆာ​င​္ႏိုင္သူ​ေ​တြ​ျ​ဖ​စ​္ ရ​မ​ယ​္။ ထိ​ေ​ရာက္တဲ့​ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲ​တစ္ခု​ျဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ ဖန္တီး​ႏိုင္စြ​မ​္း​ရွိ​ရ​မယ္လို​႔ ဆိုလို​တာ​ပါ။ ပ​႐ို​ဂ​ရမ္မာ တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ API (Application Program Interface) တစ္ခု​ကို operating system တစ္ခု​ၿပီး တစ္ခု ေျ​ပာ​င​္း​သုံး​ေ​ကာ​င​္း ​သုံး​မ​ယ​္။ Application ဆိုတဲ့​အထဲ​မွာ Word processor, media player, photo-editing software, games စ​တာ​ေ​တြ​ပါ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္။ သူ​သုံးခ်င္တာ​ကို ႀ​ကိ​ဳက္တဲ့​ေ​န​ရာ​မွာ​သုံး​မ​ယ​္။ လူ​တို​င​္း သုံး​ႏို​င​္ေ​အာ​င​္ apply ျ​ဖ​စ​္ႏိုင္တဲ့​ေ​ဆာ့ဖ္ဝဲမ်ိ​ဳးေ​တြ ဖန္တီး​ေ​ပး​ဖို​႔​လို​တ​ယ​္။ Application ေ​တြ​ထြက္သ ေ​လာ​က​္ ပို​ေ​ကာ​င​္း​တာ​ေ​တြ​ကို​ပဲ သုံး​စြဲ​သူ​ေ​တြ​က ေ​တာ​င​္း​ဆို​ေ​န​ဦး​မွာ ေသခ်ာ​တ​ယ​္။ သုံး​စြဲ​သူ​ေ​တြ​ဘ​က​္ က​ၾ​က​ည​့္​ရ​င​္ ရေ​လ-လို​ေ​လ​ဆို​သ​လိုမ်ိ​ဳး ျ​ဖ​စ​္ေ​န​လိ​မ​့္မ​ယ​္။ ဒါ​ေၾကာ​င​့္ မ်ားမ်ား​လု​ပ​္၊ မ်ားမ်ား​ပိုက္ဆံ​အရ​ဆုံး နဲ​႔ ဝ​င​္ေ​ငြ​အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး၊ Hot အျ​ဖစ္ဆုံး​အိုင္တီ​အလုပ​္ကို​ေျ​ပာ​ပါ​ဆို​ရ​င​္ AD အလုပ္လို​႔ ၂၀၁၁ မွာ​ေျ​ပာႏ​ို​င​္ လိ​မ​့္​မယ​္။ AD တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ အေ​မ​ရိ က​န​္ႏိုင္ငံ​မွာ တ​စ​္ႏွစ္လ​စာ $51,081 ကေ​န $76,689 ေ​လာက္အ​ထိရ​တ​ယ​္။

 

၂၀၁၁ အတြ​က​္ အေ​႐ြးခ်ယ္သ​င​့္​ဆုံး အိုင္တီ အလု​ပ​္ ၇ မ်ိ​ဳး​ကို​ေ​ဖာ​္ျ​ပ​လိုက္ပါ​တ​ယ​္။ ဘယ္ဘာ​သာ ရပ​္ေ​တြ​ကို ဘယ္လို​ေ​လ့​လာ​ၿ​ပီး ဘယ္လ​မ​္းေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို လိုက္သ​င​့္​တယ္ဆို​တာ အေ​ျ​ဖ​ရွာႏ​ိုင္လိ​မ​့္​မယ္ထင္ပါတ​ယ​္။ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြကို ေလ့လာရာမွာ အဂၤလိပ္စာ အေရးႀကီး တယ္ဆိုေပမယ့္ အသက္ေမြးမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ၿပီး ဘ၀ကိုနည္းမွန္လမ္းမွန္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

Views: 1219

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Comment by Ye Min Thwin on August 23, 2012 at 19:42

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.......

Comment by oonphyo on December 20, 2011 at 15:09

2.       Network Administrator

 

ကြန္ပ်ဴတာ ဟာ့ဒ္ဝဲနဲ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲဆိုင္ရာ management လုပ္ဖို႔နဲ႔ configuration ေတြလုပ္ဖို႔ အတြက္ Network Administrator ဆိုတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးလိုအပ္လာတယ္။ NA ေတြက network ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ server ေတြကို ျပဳျပင္ေရး၊ IP address ေတြကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးေရး၊ network ေတြကို အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ ကိုင္ေပးရတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံလစာအေန နဲ႔ NA တစ္ ေယာက္ဟာ အေမရိကန္မွာ $49,739 ကေန $80,639 ေလာက္ အထိရၾကတယ္။


အဲဒါကုိေတာ့ေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္
အဲဖက္လည္းလုိက္ေနပါတယ္
Comment by kaung san linn on December 4, 2011 at 10:47

thanks

Comment by Aung Pyae on December 4, 2011 at 9:30

ကၽြန္ေတာ္က အခု  Graphic designer သင္တန္းတက္ေနပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္က design ဆြဲရတာ၀ါသနာပါပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာပါတဲ့Graphic designer ျဖစ္ဖို့ဘာေတြလိုလဲ ဘာသင္တန္းေတြထပ္တက္ရမလဲ

ဘာဘြဲ့ေတြလိုလဲ ITေလာကမွာ Graphic designer တစ္ေယာက္အေနနဲ့အလုပ္အကိုင္အခြင္အလမ္းေတြရွိလားသိခ်င္ပါတယ္

အေသးစိတ္ေျဖေပးပါ

Comment by ေကာင္းကင္ on October 28, 2011 at 22:06
ေက်းဇူးေနာ္ အစ္ကို
Comment by Mg Hein Min Soe on October 28, 2011 at 13:14

Thanks

 

Comment by soetoot on August 7, 2011 at 21:20

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အသုံး၀င္ပါတယ္ခင္္.ဗ်ာ

Comment by aprilqueen on August 7, 2011 at 14:34

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အသုံး၀င္ပါတယ္

Comment by Tin Maung Oo on July 12, 2011 at 16:30
နည္းပညာရပ္ေတြကိုေလ့လာရာမွာ English က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိသင့္ပါတယ္။
Comment by donelay on July 11, 2011 at 9:26
Thanks

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service