အိုင္စီတီေလာက ထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္ခ်င္လၽွင္


၂၁ ရာ​စု​တြ​င​္ အတက္အက် အမ်ား​ဆုံး​အလုပ္ကို ျ​ပ​ပါ​ဆို​လ​ၽွ​င​္ အိုင္စီ​တီ​ေ​လာ​က​ကို​ျ​ပ​ရ​မ​ည​္ျ​ဖစ္ သည​္။  လိုက္မ​မီ​သည​့္​ န​ည​္း​ပ​ညာမ်ား​အသစ္အ​ဆ​န​္းမ်ားေ ၾကာ​င​့္ အလုပ္အ​ကို​င​္ အခြ​င​့္​အလ​မ​္းမ်ား ေ​ပါမ်ားလာ​သည္ဆို​ေ​စ ထို​န​ည​္း​ပညာ​သစ္မ်ား​ကို သ​င​္ေ​ပး​ႏို​င​္ သည​့္ ပညာ​ဌာ​နမ်ား​မေ​ပ​ၚေ​ပါ​က​္ ေသး​ျ​ခ​င​္း​က​လ​ည​္း လူ​ငယ္မ်ား​အတြ​က​္ စိ​န​္ေ​ခ​ၚ​မႈ​အသစ္တစ္ခု​ျ​ဖစ္လာ သည​္။ သို​႔ေ​သာ​္ ရွာ​ေ​ဖြေ​လ့​လာ​စရာ​န​ည​္း​လ​မ​္းေ​ပါ​င​္းစုံ​သ​ည​့္ အြန္လို​င​္း​တစ္ခု​လုံး​ကို အသုံးခ် ​ခြင​့္​ရေ​နျ​ခ​င​္း​က လူ​ငယ္မ်ား​အတြက​္ အခြ​င​့္​အလ​မ​္း​တစ္ခု​ျ​ဖစ္လာသ​ည​္။

 

ကြန္ပ်ဴ​တာ​န​ည​္း​ပညာ​သည္လ​ည​္း ဆက္လ​က​္ တိုး​ တက​္ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​ေ​န​ဆဲ​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ တစ္ခု​ကို မ​သုံး​စြဲရေ​သး​မီ အျခား​ပို​ေ​ကာ​င​္း​သ​ည​့္ န​ည​္း​ပညာ​သစ္မ်ားက အစားထိုး​ဝ​င​္ေ​ရာ​က​္ေ​န​သ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​သည​္ ဆ​င​့္​ကဲ​ေက်ာ​္​လႊ​ား​မႈမ်ား၊ ခုန္ပ်ံ​ေက်ာ​္​လႊ​ား​မႈမ်ား​ျ​ဖ​စ​္ေ​ပ​ၚ​လာ​သ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ အသ​က​္ ေ​မြး​လုပ္င​န​္းမ်ား​က​လ​ည​္း က​ၽြ​မ​္းက်င္မႈ​အလို​က​္ ေ​န​ရာ​ရ​လာ​ၾ​ကသ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ အလုပ္ အကို​င​္ အခြ​င​့္​အလ​မ​္းေ​တြေ​ပါလာ​ၿ​ပီး၊ အစြ​မ​္းျ​ပႏ​ိုင္သေလာက​္ မ်​က​္ႏွာ​ပ​န​္းပြ​င​့္​ၾ​က​သ​ည​္။ စက္မႈ​ေခတ​္ေျ​ပာ​င​္းေ​တာ​္​လွ​န​္ေ​ရး​တြ​င​္ လူ​ေ​တြ လယ္ကြ​င​္းမ်ား​မွ စ​က​္​႐ုံ​ေ​တြ​ဆီ​သို​႔ေ​ရာက္လာသ​ည​္။ ယခု​ေခတ္သ​ည​္ အိုင္စီ​တီ​ေ​ခ​တ​္ေျ​ပာ​င​္းေ​တာ​္လွ​န​္ေ​ရး​ကာ​လျ​ဖစ္သ​ည​္။ စ​က​္​႐ုံ​အလု​ပ​္​႐ုံ​မွ​လူမ်ား အိုင္စီ​တီ​ေ​လာ​က​သို​႔ေ​ရာက္လာ​သ​ည​္ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ စ​က​္႐ုံ​အလု​ပ​္​႐ုံမ်ား​တြ​င​္ အိုင္စီ​တီ​ကို တြင္က်ယ္စြာ အသုံး ျပဳ​လာ​ေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ လူ​ေ​တြေ​လ​ၽွာ​႔ခ်​လာႏ​ိုင္သ​ည​့္ ေ​ခ​တ​္ျ​ဖစ္သြား​သ​ည​္။

 

အိုင္စီ​တီ​ျ​ဖ​င​့္​ရပ္တည္မႈ​သ​ည​္ ေ​ခတ္သစ္တြ​င​္ ခိုင္မာ​သ​ည​့္ ရပ္တည္မႈ​တစ္ခု​ျ​ဖစ္လာ​သျ​ဖ​င​့္ လုပ္င​န​္း ခြင္တြ​င​္ အိုင္စီတီ၊ လုပ္သား​ေ​တြ​လ​ည​္း​အိုင္စီ​တီ​ကို တတ္က​ၽြ​မ​္း​ပါ​မွ အလုပ္အ​ကို​င​္ႏွ​င​့္ ေ​န​ရာ​အတြက​္ အာမ​ခံခ်က္ရွိ​လာ​မ​ည​္။ လုပ္င​န​္း​ခြင္လို​အပ္ခ်က္အ​ရ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ အသ​က​္ေ​မြး​မႈမ်ား အစဥ္တိုး​တ​က​္ ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​ေ​နရ​သ​ည​္။

 

အိုင္စီ​တီ​ေ​ခတ္တြ​င​္ ထ​မ​င​္း​စား​လက္မွတ္သ​ည​္ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခု​ခု​မွ သတ္မွ​တ​္ေ​ပး အပ္ထား​သ​ည​့္ က​ၽြ​မ​္းက်င္မႈ​ဆိုင္ရာ အသိ​အမွ​တ​္ျ​ပဳ လက္မွ​တ​္ျ​ဖစ္သ​ည​္။ မည္သ​ည​့္​န​ည​္း​ပညာ​ေ​တြ က ေ​ရွ​႕​တန​္း​မွာ​ရွိ​ေ​န​သ​ည​္၊ မည္သ​ည​့္​ပ​ညာမ်ိ​ဳး​ကို ေ​လ့​လာ​လိုက္စား​ရ​မည္ဆို​ျ​ခ​င​္း​မွာ  သ​တ​င​္း​စာ၊ ဂ်ာ​န​ယ​္၊ မ​ဂၢ​ဇ​င​္းေ​တြႏ​ွ​င​့္​လ​ည​္း မ်​က​္ေျ​ခ​မျပတ္ဖို​႔ လို​ပါ​သ​ည​္။ န​ည​္း​ပညာ​ဆိုင္ရာ ကု​မၸဏီမ်ား​တြ​င​္ မည​္သ​ည​့္ ကု​မၸဏီ​ေ​တြ​က ေ​ရွ​႕​တန​္း​မွာ​ရွိ​ေ​န​သ​ည​္၊ ဘာ​ေ​တြ​ထု​တ​္​ၿ​ပီး၊ ဘာ​ေ​တြ​လု​ပ​္ေ​န​သ​ည​္၊ ငါ​ဘာ​လု​ပ​္ထား​ဖို​႔​လို​သည္တို​႔​ကို မျ​ပ​တ​္ေ​လ့​လာ​ေ​န​မွ​သာ အိုင္စီ​တီ​ေ​လာ​က​တြ​င​္ ေ​နာက္က်​မက်န္ခဲ့​မ​ည​္ ျဖစ​္သ​ည​္။

 

ပိုင္ဆိုင္ထား​သ​င​့္​သ​ည​့္ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ​လက္မွတ္မ်ား

 

အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ လက္မွတ္တစ္ခု​ခု​ကို ရ​ယူေ​တာ့​မည္ဆို​လ​ၽွ​င​္ ထို​လက္မွတ္မ်ား​ကို အသိ​အမွ​တ​္ ျ​ပဳ​ထု​တ​္ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း၊ စစ္ေ​ဆး​ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း​တို​႔​ကို ျ​ပဳ​လု​ပ​္ေ​နသ​ည​့္ CompTIA အဖြဲ​႕​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တာ့ အန​ည​္း​ဆုံး သိ​ထား​သ​င​့္​သ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​ျ​ဖ​င​့္ အသ​က​္ေ​မြး​လို​သူ မ်ား​အတြ​က​္ A+ လက္မွတ္ကို စစ္ေဆး​ထုတ​္ေ​ပး​ရာတြ​င​္ လူ​သိမ်ား​သ​ည​္။ အျ​ခား Microsoft မွ​ထု​တ​္ေ​ပးသ​ည​့္ လက္မွတ္မ်ား​မွာ​လ​ည​္း ေဈး​ကြက္ဝ​င​္ အလု​ပ​္အကိုင္အ​ခြ​င​့္​အလ​မ​္း လက္မွတ္မ်ား​ဟု​ဆိုႏ​ိုင္သ​ည​္။

 

အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ​လုပ္င​န​္း​သ​ည​္ လ​က​္ေ​တြ​႕​တတ္မွ လု​ပ​္ႏိုင္သည္ဆို​ေ​စ၊ နား​လည္မႈ​စစ္ေဆး​ၿ​ပီး ထုတ​္ေ​ပး​ျ​ခ​င​္း​ခံထား​ရသ​ည​့္ လက္မွတ္တ​စ​္ေ​စာင္က​လ​ည​္း ဘဝ​အတြ​က​္ အဆုံး​အျ​ဖ​တ​္ႏွ​င​့္ အခြ​င​့္​အလ​မ​္း​တစ္ခု ျ​ဖစ္သြား​ႏိုင္ပါ​သ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ​လက္မွတ္မ်ားသ​ည​္ တစ္ခါ​ကိုင္ထား​ၿ​ပီး တစ္သက္စာ ထိုင္စား​လို​႔ရသ​ည​့္ အသြင္မေ​ဆာင္ပါ။ အၿ​မဲ​တန​္း renewable လု​ပ​္ေ​ပး​ေ​နရ​သည​့္​သေ​ဘာ​ရွိ​သ​ည​္။ အထက္တြ​င​္ ဆို​ခဲ့​သ​လို န​ည​္း​ပညာ​သ​ည​္ အၿ​မဲ​တိုး​တ​က​္ေျ​ပာ​င​္း​လဲ ေ​န​သျ​ဖ​င​့္ ယေ​န​႔ေ​ခတ္အ​စား​ဆုံး​ဟု​ေျ​ပာ​ေ​န​သ​ည​့္ န​ည​္း​ပညာ​တစ္ခု​သ​ည​္ ေ​နာက္သုံး​ႏွစ္တြ​င​္ ေပ်ာ​က​္ေ​ကာ​င​္း ေပ်ာက္သြား​ႏိုင္သ​ည​္။ အေ​တြ​႕​အႀ​ကဳံ​သ​ည​္ တန္ဖိုး​ျ​ဖ​တ​္​၍​မ​ရႏ​ိုင္ဆို​ေစ လုပ္င​န​္း​ခြ​င​္ႏွ​င​့္ အံ​ဝင္ခြ​င​္ က်​ မျ​ဖစ္သ​ည​့္ လက္မွတ္မ်ား၊ န​ည​္း​ပ​ညာမ်ား​ကို အသိ​အမွ​တ​္ျ​ပဳ​ရ​န​္ေ​တာ့ ခက္ခဲ​လိ​မ​့္​မ​ည​္။

 

ေ​ခ​တ​္ေ​ပ​ၚ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ လုပ္င​န​္း​ခြ​င​္ႏွ​င​့္ အသ​င​့္ေလ်ာ​္​ဆုံး​ျ​ဖစ္မ​ည​့္ လက္မွတ္သ​ည​္ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး မ်ားမ်ား​စားစား​မ​ရွိ​ပါ။ နယ္ပယ္သုံး​ခု​သာ​ရွိ​သ​ည​္။

 

၁။ CompTIA A+ လက္မွတ္သ​ည​္ အိုင္စီ​တီ အသ​က​္ေ​မြး​ဝ​မ​္းေက်ာ​င​္း​လုပ္င​န​္း လု​ပ​္ေ​ဆာင္လို သူမ်ားအတြ​က​္ ျ​ပင္ဆင္ထိ​န​္း​သိ​မ​္းျ​ခ​င​္း ဆိုင္ရာ က​ၽြ​မ​္းက်င္မႈ​ကို အသိ​အမွ​တ​္ျ​ပဳ ထု​တ​္ေ​ပး​သ​ည​့္ လက္မွ​တ​္ျ​ဖစ္သ​ည​္။ ဤ လက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္ရန္အ​တြ​က​္ တတ္က​ၽြ​မ​္း ရ​မ​ည​့္​နယ္ပယ္မ်ား​မွာ ကြန္ပ်ဴ​တာႏ​ွ​င​့္ အျ​ခား​ဆက္စ​ပ​္ ပ​စ​ၥ​ည​္းမ်ား​ကို networking, troubleshooting, maintenance ႏွ​င​့္ installation ဟု ေ​ခ​ၚေ​သာ (ခ်ိတ္ဆ​က​္၊ အေ​ျ​ဖ​ရွာ၊ ျ​ပင္ဆ​င​္၊ ျ​ဖ​ည​့္​သြ​င​္း) နယ္ပ​ယ​္  ေ​လး​ရ​ပ​္တြ​င​္ အန​ည​္း​ဆုံး က​ၽြ​မ​္းက်င္ရ​မ​ည​္ ျ​ဖစ္သ​ည​္။  မိမိ customer ႏွ​င​့္ အၿ​မဲ ထိ​ေ​တြ​႕​ဆက္ဆံ​ေ​နရ​မ​ည​့္ အလုပ​္ျဖ​စ​္​ၿ​ပီး ထိ​ေ​ရာ​က​္ေ​သာ​ဝ​န​္ေ​ဆာင္မႈ​ႏွ​င​့္၊ တိက်ေ​သာ အေ​ျ​ဖ​ရွာ​ျ​ပႏ​ိုင္မႈ​တို​႔​သ​ည​္ လုပ္င​န​္း ခြင္အ​တြ​က​္ အေ​ထာက္အ​ကူ ျ​ပဳႏ​ိုင္ပါ လိ​မ​့္​မ​ည​္။

 

၂။ MCITP (Microsoft Certified IT Professional) လက္မွတ္ကို​င​္ေ​ဆာင္ထား​သူ​တ​စ​္ ေယာက္သ​ည​္ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ နယ္ပ​ယ​္ေ​ပါ​င​္း အေ​တာ​္မ်ားမ်ား​တြ​င​္ လူ​တြင္က်​ယ​္ ျ​ဖ​စ​္ႏိုင္ပါ​သ​ည​္။ Server administration, database development ႏွ​င​့္ database administration လုပ္င​န​္းမ်ား​ကို ကိုင္တြ​ယ​္ ေ​ဆာ​င​္​႐ြ​က​္ရ​မ​ည​္ျ​ဖစ္သျ​ဖ​င​့္ အေ​ရး​ပါသည္ဟု ဆို​ရျ​ခ​င​္းျ​ဖစ္သ​ည​္။

 

၃။ CCNA (Cisco Certified Network Association) လက္မွတ္သ​ည​္ ကု​မၸဏီ​ႀ​ကီးမ်ား၊ လုပ္င​န​္း ႀကီးမ်ား​၏ network ႏွ​င​့္ website မ်ား​ကို ကိုင္တြ​ယ​္ ထိ​န​္း​သိ​မ​္း​ရသ​ည​့္ ပညာ​ရ​ပ​္မ်ား​ကို အသိ​အမွတ​္ျ​ပဳ​ေ​ပး​ေ​သာ လက္မွတ္မ်ား​ျ​ဖစ္သ​ည​္။ လက္ရွိ ေ​ဈး​ကြက္တြ​င​္ အခက္ဆုံး၊ ေ​ဈး​အႀ​ကီး​ဆုံး၊ ေအာ​င​္ျ​မင္ခက္ခဲ​သ​ည​့္ လက္မွ​တ​္မ်ား​အျ​ဖ​စ​္ နာမ​ည​္​ႀ​ကီး​ေ​သာ​္လ​ည​္း၊ ထိုလက္မွတ္ကို​င​္ေ​ဆာင္ထား​သူ​တ​စ​္ေ​ယာက္သ​ည​္ က​မ​ၻာ့​အလယ္တြင္ပါ မ်​က​္ႏွာ​ပြ​င​့္ႏိုင္သူ​ျ​ဖစ္ပါ​သ​ည​္။

 

အိုင္စီ​တီ​ေ​လာ​က​တြ​င​္ ထူး​ကဲ​စြာ​နား​လည္တ​တ​္ က​ၽြ​မ​္း​သူ​တ​စ​္ေ​ယာက္အျ​ဖ​စ​္ အစြ​မ​္းျ​ပ​လို​လ​ၽွ​င​္  စာ​ဖတ္ပါ​ဟု တိုက္တြ​န​္းခ်င္ပါ​သ​ည​္။ အိုင္တီ​ဆိုင္ရာ စာ​ေ​စာ​င​္၊ ဂ်ာ​န​ယ​္၊ မ​ဂၢ​ဇ​င​္းေ​တြ လႈ​ိ​င​္ေ​ဘာ​လ​ည​္ ေ​ပါ​ႂ​ကြယ္သ​ည​့္ ေ​ခ​တ​္ျ​ဖစ္ပါ​သ​ည​္။ မျ​ပ​တ​္ေ​လ့​လာျ​ခ​င​္း​သ​ည​္ ဓား​ကို မျ​ပ​တ​္ေ​သြး​ေ​နျ​ခ​င​္း​သာ​ျ​ဖစ္ သည​္။ အပိုင္ခုတ္ရ​မ​ည​့္​အခ်ိန္တြ​င​္ တုံး​ေ​သာ​ဓား​ျ​ဖ​င​့္ ခရီး မေ​ရာ​က​္ႏိုင္ပါ။

 

စာ​အုပ္စာ​နယ္ဇ​င​္းမ်ား​ကို မေ​လ့​လာႏ​ိုင္လ​ၽွင္ပ​င​္ အင္တာ​နက္တြ​င​္ အခ်ိ​န​္ေ​ပး​ၿ​ပီး ေ​လ့​လာႏ​ို​င​္ေ​အာ​င​္ ႀ​ကိ​ဳး​စား​သ​င​့္​ပါ​သ​ည​္။ အိုင္စီ​တီ​ဆိုင္ရာ​ေ​ဝါ​ဟာ​ရ၊ အဓိ​ပၸာ​ယ​္၊ အသုံး​အႏ​ႈ​န​္းမ်ား​ကို ျ​မန္မာ​လို​ခူး​ခ​ပ​္​ၿ​ပီး ေႂ​ကြး​ထား​သည္ကို စား​သုံး​ရျ​ခ​င​္း​ထ​က​္၊ အဂ​ၤလိပ္လို ေ​လ့​လာ​ဖတ္မွ​တ​္ျ​ခ​င​္း​အား ဦးစား​ေ​ပး​သ​င​့္​ပါ​သည​္။  က​မ​ၻာ့​အဆ​င​့္​သို​႔ တက္လွ​မ​္းေ​နျ​ခ​င​္း​ဟု သေ​ဘာ​ေ​ပါ​က​္လ​ၽွ​င​္ က​မ​ၻာ့​အျ​မ​င​္ႏွ​င​့္​ၾ​က​ည​့္ႏို​င​္ေ​စ​ရ​န​္ အား​ထုတ္ရမည္သာ​ျ​ဖစ္သ​ည​္။

Views: 1001

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Comment by May Myat Swe on November 19, 2012 at 12:01

I want to do the course in Database. Could anyone tell me about which training centre in Yangon I can study MCITP (Microsoft Certified IT Professional) on weekends with fair price?

Comment by Ko tet on October 20, 2012 at 21:19

If I will work in Myanmar,so,will I need to get CCNA certificate?I have finished CCNA Course.please,advice me.

Comment by Ko tet on October 20, 2012 at 21:18

If I will work in Myanmar,so,will I need to get CCNA certificate?I have finished CCNA Course.please,advice me.

Comment by Zaw Min Tun on April 11, 2012 at 10:32
Very good post . Thanks you so much !
Comment by Zaw Win on April 10, 2012 at 9:44

I would like to thank you very much for your kindness.

May you be happy, healthy and wealthy in Happy Myanmar New Year!

Comment by Aung Pyae on December 4, 2011 at 9:28

ကၽြန္ေတာ္က အခု  Graphic designer သင္တန္းတက္ေနပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္က design ဆြဲရတာ၀ါသနာပါပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာပါတဲ့Graphic designer ျဖစ္ဖို့ဘာေတြလိုလဲ ဘာသင္တန္းေတြထပ္တက္ရမလဲ

ဘာဘြဲ့ေတြလိုလဲ ITေလာကမွာ Graphic designer တစ္ေယာက္အေနနဲ့အလုပ္အကိုင္အခြင္အလမ္းေတြရွိလားသိခ်င္ပါတယ္

အေသးစိတ္ေျဖေပးပါ

Comment by hsu wai naing on October 22, 2011 at 10:10

Thanks you very much

Comment by Yin Mon Aung on October 20, 2011 at 11:58

Thanks

 

Comment by winzawlatt on August 8, 2011 at 15:33

Thank you very much for your explanation on this topic.

 

Comment by aungpetun on August 7, 2011 at 17:08
အရမ္းေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ ။ေနာက္ထပ္ web developer ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုေလ႔လာ သင္ယူသြားရမလဲဆိုတာ ေျပာျပပါအံုးဗ်ာ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service