MCSA နဲ​႔ MCSE ဘာ​ကို​ေ​႐ြး​မည္န​ည​္း

 

MCSA ဆို​တာ Microsoft Certified Systems Administrator ကို​ေျ​ပာ​တာ။

 

MCSE ဆို​တာ Microsoft Certified Systems Engineer ကို​ေျ​ပာ​တာ။

 

အိုင္တီ​ေ​လာ​က​မွာ အျ​မ​င​့္​ဆုံး​အသိ​အမွ​တ​္ျ​ပဳ လက္မွ​တ​္ႏွစ္ခု​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​လက္မွတ္ရ​ဖို​႔​အတြ​က​္ ေလ့​လာ​သင္ယူ​ရ​မ​ယ​့္ course ေ​တြ​ကို Microsoft ကု​မၸဏီ​က​ပဲ​ျ​ပ​႒ာ​န​္း​တ​ယ​္။ မိုက္ခ​႐ို​ေ​ဆာ့ဖ္က​ပဲ စာ​ေ​မး​ပြဲ​ေ​တြ​စစ္ေ​ဆး​ၿ​ပီး အသိ​အမွ​တ​္ျ​ပဳ​လက္မွ​တ​္ေ​တြ​ကို ထု​တ​္ေ​ပး​ခဲ့​ တ​ယ​္။

 

ဒီ​စာ​ေ​မး​ပြဲႏ​ွစ္မ်ိ​ဳး​စလုံး​မွာ Windows Operating System ကို ထိ​န​္းခ်ဳ​ပ​္ႏိုင္ဖို​႔ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ administration လု​ပ​္ႏိုင္ဖို​႔ အသိ​ပညာ၊ ဗ​ဟု​သုတ ဘယ​္ေ​လာက္ရွိ​သလဲ ဆို​တာ​ကို စ​မ​္း​သပ္ စစ္ေဆး​တာ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ လက္မွ​တ​္ႏွစ္ခု​မွာ ဘယ္ဟာ​ကို​ယူ​လို​႔ ဘယ္မူ​လိုက္ရ မွာ​လဲဆို​ၿပီး လူ​င​ယ​္ေ​တြ ဇေ​ဝ​ဇဝါ​ျ​ဖ​စ​္​ၾ​က​တာမ်ား​တ​ယ​္။

 

MCSA နဲ​႔ MCSE course ႏွစ္ခု​မွာ သူ​တို​႔​ရဲ​႕​အေ​န အထား​အရ ကြဲ​ျ​ပားခ်​က​္ေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ကို သိ​ထား​ရ​င​္ ဆ​င​္ျ​ခ​င​္ႏိုင္မယ္ထင္ပါ​တ​ယ​္။

 

ခု​မွ​စ​တ​င​္​ၿ​ပီး ေ​လ့​လာ​လိုက္စား​သူ starter ေ​တြ အတြ​က​္ မိုက္ခ​႐ို​ေ​ဆာ့ဖ္ကေ​တာ့ MCSE ကို​ယူ​ရ​င​္ အန​ည​္း​ဆုံး တ​စ​္ႏွ​စ​္ေ​လာက္အေ​တြ​႔​အႀ​ကဳံ​ယူ​ရ​မ​ယ​္။ စာ​ေ​တြ​ဖတ္ရ​မ​ယ​္။ MCSA ဆို​ရ​င​္ေ​တာ့ ၆ လ​ကေ​န တ​စ​္ႏွစ္အ​တြ​င​္း ႀ​ကိ​ဳး​စား​သေ​လာ​က​္ ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ႏို​င​္ တယ္လို​႔​ဆို​ထား​တ​ယ​္။ ဆို​လိုခ်င္တာ​က ယ​ခင္အေ​တြ​႕ အႀ​ကဳံ လုံး​ဝ မ​ရွိ​သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ MCSA ယူ​သူ​ေ​တြ​က ၄ လ​ကေ​န ၆ လ၊ MCSE အတြက္ဆို​ရ​င​္ ၈ လ​ကေ​န ၁၂ လေလာ​က​္​ၾ​ကာ​ေ​အာ​င​္ ေ​လ့​လာ​ရ​မ​ယ​္။

 

MCSA လ​မ​္းေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို​လိုက္ရ​င​္ အရင္အေ​တြ​႕ အႀ​ကဳံ​ေ​တြ​မ​လို​ဘူး။ အခ်ိန္က​လ​ည​္း ထက္ဝ​က​္ ေလာ​က​္ သက္သာ​သြား​ႏိုင္တ​ယ​္။ႀ​ကိ​ဳး​စား​ရ​င​္ ၄ လ​ကေ​န ၆ လ​အတြ​င​္း​ၿ​ပီး​သြား​ႏိုင္တ​ယ​္။ MCSE လ​မ​္းေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို​လိုက္ရ​င​္ေ​တာ့ ၈ လ​ကေ​န ၁၂ လ ေ​လာက္အ​ထိ​ၾ​ကာႏ​ိုင္ တ​ယ​္။

 

MCSE သင္ယူခ်ိ​န​္ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ သင္တ​န​္းခ်ိ​န​္ ၾ​ကာ​ရ​တာ​က သူ​႕​မွာ​ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ထား​တဲ့ သ​င​္​႐ိုး​ၫႊ​န​္း​တ​မ​္း  ေ​တြ​က ပို​ၿ​ပီးက်​ယ​္ျ​ပ​န​္​႔​တ​ယ​္။ က်​ယ​္ျ​ပ​န​္​႔​သေ​လာ​က​္ အကုန္လုံး​လို​က​္​ၿ​ပီး ေ​လ့​လာ​စရာ​လို​သလား​ဆို​ေ​တာ့ လ​ည​္း မ​ဟုတ္ဘူး​လို​႔ ေျ​ပာ​ရ​မ​ယ​္။ အခ်ိ​ဳ​႕​အပို​င​္းေ​တြ မွာ လ​က္ ေတြ​႕ ​နဲ​႔ က​င​္း​ကြာ​ေ​န​တာ​ေ​တြ​လ​ည​္း​ရွိ​တ​ယ​္။

 

မိုက္ခ​႐ို​ေ​ဆာ့ဖ္ကေ​တာ့ MCSE ေ​အာင္ထား​ရ​င​္ အလုပ္အ​ကိုင္ရွာ​ရ​တာ​လ​ည​္း​လြယ္တ​ယ​္။ Server လုပ္င​န​္း​ႀ​ကီး​ေ​တြ​မွာ အလုပ္ရႏ​ိုင္ တယ္လို​႔ ဆို​ထား တ​ယ​္။ MCSA ကေ​တာ့ ကြန္ပ်ဴ​တာ​ပို​င​္း​မွာ maintaining, troubleshooting နဲ​႔ networking ပို​င​္း ေ​လာက္ကို​ပဲ အေလး​ထား​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ပို​လြယ္တ​ယ​္ လို​႔​လ​ည​္းေျ​ပာႏ​ိုင္တ​ယ​္။

 

MCSA လက္မွတ္က design skill ေ​တြ​ကို သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ အေ​လး​အနက္ထား​စရာ​မ​လို​ဘူး။ MCSE မွာ​ေ​တာ့ လို​တ​ယ​္။

 

ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ course ကို​ေ​႐ြးခ်​ယ​္​ၾ​က​ရာ​မွာ လူ​င​ယ​္ ေ​တြ​က တ​က​ယ​့္​လို​အပ္ခ်​က​္၊ အသုံး​ဝင္ခ်က္ကို သိ​ၾ​က တာ​မ​ဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္ဟာ ေပၚျပဴ​လာ​ အျ​ဖစ္ဆုံး​လဲဆို တဲ့​အေ​ပ​ၚ​ကို​မူ​တ​ည​္​ၿ​ပီး ေ​႐ြးခ်ယ္တ​တ​္​ၾက​တာမ်ားတ​ယ​္။ MCSE သမား​ေ​တြ​က အေ​သး​စိတ္က်က် ေ​လ့​လာ​လိုက္စား​ၿ​ပီး​မွ ေျ​ဖ​ဆို​ၾ​က​ရေ​ပ​မ​ယ​့္၊ MCSA ကေ​တာ့ လ​က​္ေ​တြ​႕​ပို​ဆ​န​္​ၿ​ပီး ပို​ေျ​ဖႏ​ို​င​္ေ​အာ​င​္ စီ​စ​ဥ​္ထား​တာမ်ား​တ​ယ​္။

 

လက္ရွိ​ကေ​တာ့ MCSE ရထား​သူ​ေ​တြ​ကို လုပ္င​န​္း​ခြ​င​္ေ​တြ​က​လ​ည​္း အထ​င​္​ႀ​ကီး​ေ​လ့​ရွိ​ၿ​ပီး၊ အလုပ္ ခန​္​႔​ရာ​မွာ​လ​ည​္း မ်​က​္ႏွာ​သာ​ေ​ပး​ၾ​က​တယ​္။ လ​စာ​လ​ည​္းေ​ကာ​င​္း​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ network OS အေ​ၾ​ကာ​င​္း server ေ​တြ​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တာ့ ေ​ကာ​င​္းေ​ကာ​င​္း​သိ​ရ​မ​ယ​္။

 

MCSA နဲ​႔ MCSE ႏွစ္ခု​ဟာ လ​က​္ေ​တြ​႕​မ​ပါ​ရ​င​္ မ​တတ္ဘူး၊ လ​က​္ေ​တြ​႕​လု​ပ​္​ၾ​က​ည​့္​မွ​သာ သိႏ​ို​င​္​ၿ​ပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္အက်ိ​ဳး​ရွိႏ​ိုင္မ​ယ​့္ န​ည​္း​ပညာ အမ်ိ​ဳး​အစား ျ​ဖစ္တယ္ဆို​တာ သိ​ထား​ရ​မ​ယ​္။ ဘာ​မ​ဆို လ​က​္ေ​တြ​႔မ​ပါ၊ လ​က​္ေ​တြ​႔မ​သိ​ရင္လ​ည​္း လုပ္င​န​္း​ခြင္မွာ အဆ​င​္ေျ​ပ​ဖို​႔​မ​လြယ္ဘူး။

 

လက္မွ​တ​္ (certificate) ဆို​တာ ငါ​ဘာ​ဆို​တာ​ကို ေျ​ပာ​ျ​ပ​ထား​တဲ့ သေ​က​တၤ​တစ္ခု​ပါ။ က​ၽြ​မ​္းက်င္ သည​္ ျ​ဖ​စ​္ေ​စ မက​ၽြ​မ​္းက်င္သ​ည​္ျ​ဖ​စ​္ေစ သတ္မွတ္ခ်​က​္ တစ္ခု​ခု​ကို သူ​ပိုင္ဆိုင္ထား​လိုက္ပါ​ၿ​ပီ။ လူ​တစ​္ေ​ယာ​က​္ဟာ သူ​ဘာ​ပါ​ဆို​တာ​ကို သူ​႕​ကို​ယ​္ေ​ရး CV form မွာ ေ​ဖာ​္ျ​ပ​လို​႔​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ ဘယ္လက္မွတ္ကို​င​္ေ​ဆာင္ထားတ​ယ​္။ ငါ​ဘာ​ဆို​တာ​ကို​ေ​ပါ့။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ က​ၽြ​မ​္းက်င္မႈ ကို​ေ​တာ့ CV form ေ​ပ​ၚ​မွာ ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​တဲ့​အတို​င​္း ဟုတ္မ​ဟု​တ​္ မ​သိႏ​ိုင္ဘူး။ က​ၽြ​မ​္းက်င္တယ္ဆို​တာ လ​က​္ေ​တြ​႕​လုပ္ခို​င​္း​မွ​သာ သိႏ​ိုင္တ​ယ​္။

 

Microsoft ဆို​တာ က​မ​ၻာ့​ထိပ္တ​န​္း​အဆ​င​့္​ရွိ​တဲ့ ကု​မၸဏီ​ႀ​ကီး​တစ္ခု​ပါ။ က​မ​ၻာ​က​လ​ည​္း အသိ​အမွ​တ​္ ျပဳ​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ MCSA သို​႔​မ​ဟု​တ​္ MCSE လက္မွ​တ​္ ကိုင္ထား​တယ္ဆို​တာ​လ​ည​္း အထ​င​္​ႀ​ကီး​ေ​လး​စားစရာ ေ​ကာ​င​္း​ပါ​တ​ယ​္။ လက္မွတ္ဆို​တာ အဆ​င​့္​အတ​န​္း​ပါ။ က​ၽြ​မ​္း က်င္မႈ​ေ​တာ့ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​လ​ည​္း သူ​တို​႔ႏ​ိုင္ငံ​ေ​တြ​မွာ လုပ္င​န​္း​ခြင္ကို​လ​က​္ေ​တြ​႕​ဆ​င​္း​ခို​င​္း ၿ​ပီး ရ​လဒ္ကို​ၾ​က​ည​့္​ကာ ပို​င​္း ျဖတ္တာ​ေ​တြ​လ​ည​္း ေ​ခတ္စား​လာ​ၿ​ပီ။

 

အလုပ္လာ​ေ​လ​ၽွာက္ရ​င​္ ရထား​တဲ့​လက္မွ​တ​္ေ​တြ ေ​တာ​င​္း​မ​ၾ​က​ည​့္​႐ုံ​သာ​မ​ဟုတ္ဘူး၊ ကို​င​္ေ​တာ​င​္ မ​ၾက​ည​့္​ဘူး​လို​႔ သူ​ငယ္ခ်​င​္း​တ​စ္ ေယာက္က ကို​ယ​္ေ​တြ​႕ ေျ​ပာ​ျ​ပ​ဖူး​ပါ​တ​ယ​္။ သူ​က

 

‘‘ငါ့ကို အင္တာ​ေ​ခ​ၚဗ်ဴး​ေ​တာ့ လ​န​္​႔​လိုက္တာ၊ အဆင္မွေ​ျ​ပ​ပါ့​မ​လား​လို​႔။ ငါ​က MCSE လို​႔ေ​ျ​ပာ​လို​က​္ ေတာ့ အဲ​ဒီ​တ​႐ုတ္က ႏွာေ​ခါ​င​္း​႐ႈ​ံ​႕​တ​ယ​္။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ငါ့​အလုပ္မွာ ဒါ​ေ​တြ​ကို​လုပ္ရ​မ​ယ​္၊ မ​င​္း ဘာ​လု​ပ​္ ႏိုင​္သလဲ​လို​႔ေ​မး​တ​ယ​္။ ငါ​က web site တစ္ခု​ကို ေ​ကာ​င​္းေ​ကာ​င​္းေ​ရး​တတ္တယ္လို​႔ ေျ​ပာ​လိုက္တယ​္။ တ​႐ု​တ​္က ငါ့ကို ကြန္ပ်ဴ​တာ လ​က​္ၫႈိး​ထိုး​ျ​ပ​ၿ​ပီး ဟို​မွာ​သြား ေ​ရး​လို​႔ေ​ျ​ပာ​တ​ယ​္။ ၿ​ပီး​ရ​င​္ သူ​႕​ကို​ေ​ခ​ၚ​လိုက္တဲ့။ ငါ လ​ည​္း ထ​မ​င​္းေ​တာ​င​္ ထ​မ​စား​ျ​ဖစ္ဘူး။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ သူ​႕​ကို​ေ​ခ​ၚျ​ပ​လိုက္တ​ယ​္။ မ​င​္း​ကို ၃၀၀၀ ေပးမယ္လို႔ေျပာၿပီး ခ်က္ခ်င္းခ​န​္​႔​လိုက္တ​ယ​္။ ခု​ထိ ငါ​ရထား​တဲ့ ဘြဲ​႔ေ​တြ လက္မွ​တ​္ေ​တြ တစ္ခါ​မွေ​ခ​ၚ​မစ​စ​္ေ​သး​ဘူး’’ လို​႔ စင္ကာ​ပူ​ကို​ေ​ရာ​က​္ေ​န​တဲ့ သူ​ငယ္ခ်​င​္း​တ​စ​္ေယာက​္ရဲ​႕ ကို​ယ​္ေ​တြ​႕​စကား​ကို​ေ​လ့​လာ​ၾ​က​ည​့္​ရ​င​္ ဘာ​အေ​ရး ႀ​ကီး​သလဲ​ဆို​တာ သေ​ဘာ​ေ​ပါက္လိ​မ​့္​မယ္ထင္ပါ​တ​ယ​္။

Views: 1885

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Comment by virus on January 10, 2012 at 11:48

thanks brother!

Comment by oonphyo on December 20, 2011 at 15:36

ေက်းဇူးပါအစ္ကုိ

Comment by chocolate on September 3, 2011 at 20:12

အရမး္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.............

 

Comment by Kenneth Lu on July 7, 2011 at 10:20
thank u so much! i think only certificates can decide we can get a job or not. But now it's clear............:)
Comment by Pyae Pyae Thet Win on July 6, 2011 at 9:41
what about cisco exams ?
Comment by Zawoo on July 4, 2011 at 9:40
thank u very much for your knowledge sharing
Comment by thawzinphyo on July 1, 2011 at 14:00
Really Nice.

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service