ေဆးႏွင့္ အလွကုန္ ပစၥည္းဆုိင္ မွ   Pharmacist (၅) အလိုရွိပါသည္။

ဆိုင္ ေနရာ    -       စမ္းေခ်ာင္း                    (၃) ဦး

လစာ          -       ညိွႏႈိင္း

  • Pharm ဘြဲဲ႕ရျပီးသူျဖစ္ရမည္။
  • လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၆) လ အနည္းဆုံးရွိရမည္။
  • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
  • Customer Service ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
  • ဆုိင္ပုိင္း ဆုိင္စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

 

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား myanmarcareerbuilder@gmail.com သုိ႔ CV ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Views: 61

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service