ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ Teaching Centre Admin Officer ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေနရာေခၚယူေနပါသည္။

Position : Teaching Centre Admin Officer 
Location : Nay Pyi Taw
Salary : Pay Band 4/H (from USD 924 per month) 
Contract : 1 year
Start Date : September 2019
Closing Date : 1 August 2019 (23.59 UK time)

အေသးစိတ္ကို https://bit.ly/2Yk9BIp တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေခၚယူေနေသာ တျခားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား www.britishcouncil.org.mm/about/jobs တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Views: 28

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service