လူထုဗဟိုၿပဳစီမံကိန္း

 

(National Community Driven Development Project- NCDDP)

 

က္ေထာက္နည္းပညာမွဴး ရာထူး (၂)​ေနရာအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္

ကမၻာ့ဘဏ္၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ လူထုဗဟိုၿပဳစီမံကိန္း (ဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕နယ္)တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးရာထူး (၂)ေနရာ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ မွ စတင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုုသည့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး (Technical Facilitator)-  () ဦး လိိုအပ္လွ်က္္ ရွိပါသည္္။

 

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး (Technical Facilitator)

  • အနိမ့္ဆံုး AGTI (Civil) ဒီပလိုမာ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Tech/BE (Civil) ႏွင့္အထက္ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
  • လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ (သို႕ ) ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ေနထိုင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း/ ႀကီးၾကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
  • ေဒသအတြင္း အသံုးမ်ားေသာ ဘာသာစကား ေျပာတတ္သူ ဦးစားေပးမည္။

အေျခခံလစာ

လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး တစ္ဦးလွ်င္ လစာေငြ တစ္လက်ပ္ (၄၅၀,၀၀၀ိ/)။

 

 

ေလွ်ာက္ထားရန္

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊  လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရံုး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕) သို႕လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (Curriculum Vitae (CV) ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုုစံ မေပး/ မေရာင္းပါ)

  • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အျပည့္အစံု၊ ယခင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳနွင့္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ေဒသတြင္း ဘာသာစကားမ်ား (ေရး၊ဖတ္၊ ေျပာ -ေကာင္းမြန္စြာ၊ အသင့္အတင့္၊ အနည္းငယ္)စသည္တို႔ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အလုပ္ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္ ပူးတြဲတင္ရေသာ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း (CV)။
  • လြန္ခဲ့ေသာ (၃)လ အတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံု (၃)ပံု။ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ ႏွင့္ တတ္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ သင္တန္းလက္မွတ္မ်ားမိတၲဴမ်ား။ မွတ္ပံုတင္မိတၲဴ။ အိမ္ေထာင္စုဇယား မိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ။

သတိၿပဳရန္။      ေငြေၾကးတံစိုး လက္ေဆာင္ ေပးအပ္၍ ေလွ်ာက္ထားၿခင္းမၿပဳရ။

 

စီမံကိန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ႏွင့္ အၿခားသိရွိလိုသည္မ်ားကို စီမံကိန္းဝက္ဆိုက္ဘ္ (www.cdd.drdmyanmar.org) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာသို႕လည္းေကာင္းစံုစမ္းေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏွင့္ စံုစမ္းရန္ လိပ္စာ

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္-ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းနည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔)

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းရံုး (ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕၊ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုး၊ ေကာင္းမႈဗြာေက်းရြာ)

ဖုန္း  09-779806503

အီးေမးလ္  mthant@mercycorps.org

Views: 74

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service